İletişim Araştırmaları Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizi aşamalarından biridir?


Dokümanlara ulaşma
Dokümanların özgünlüğünün kontrol edilmesi ve kullanım izinlerinin alınması
Dokümanların çözümlenmesi
Temaların bulunması
Veriyi kullanma

2.Soru

Nicel araştırma kapsamında bir örgütte çalışan insanların iletişim doyumlarını ölçmek için aşağıdaki veri toplama araçlarından hangisi en uygundur?


Anket
Denetim listesi
Test
Görüşme formu
Ölçek

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sürecinde bütçelenmesi gereken noktalardan biri değildir?


Personelin aylık ücretleri
Donanım (bilgisayarlar, ses kayıt cihazları, dijital fotoğraf makinaları)
Sarf malzemeleri
Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar
Amortisman giderleri

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistik tekniği değildir?


Korelasyon

SWOT analizi

Ki-kare

Çoklu regresyon

T-testi


5.Soru

Yürütülmekte olan arkeolojik bir kazıda, paleolitik döneme ait bir takım taş aletler bulunmuştur. Kazıyı yürütmekte olan ekibin başındaki araştırmacı, (I) Yaptığı gözlemleri, tekrar edilebilir nitelikte raporlamıştır. (II) Elde ettiği bulguları, farklı araştırmacıların bulguları ile ilişkilendirip, soyutlama yöntemiyle bilgiye dönüştürmüştür. (III) Ardından bu bilgileri, kendi deneyimleri ve düşüncelerine göre yorumlamıştır. (IV) Daha sonra bu aletler hakkında araştırmalarını sürdüren araştırmacı, benzer aletler hakkında daha önce yazılmış olan kaynaklara atıflarda bulunarak bir makale yazmıştır. (V) Ayrıca amacın önemini ve yöntemin uygunluğunu objektif biçimde savunmuştur. Paragrafta verilen numaralı cümlelerin hangisinde nesnel yaklaşımdan uzak bir tavır sergilenmiştir?


I.
II.
III.
IV.
V.

6.Soru

Anlamlandırma sürecindeki "Yan Anlam ve Düz Anlam" sınıflamasını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?


Gerbner

Innis

Barthes

Maletzke

Habermas


7.Soru

Tüketicinin bir ürün reklamına ne kadar süre ile maruz kaldığı ile aynı ürünü satın alma davranışının incelendiği bir araştırma hangi modelde yürütülmüştür?


Deneysel

Nedensel karşılaştırmalı

İlişkisel

Betimsel

Tarama 


8.Soru

Bilimsel araştırmalarda yöntem bölümünün araştırmanın amaçlarına göre desenlenmesi, bilimsel araştırma bulgularının hangi özelliğini sağlaması açısından önemlidir?


Kapsam

Gözlem

Geçerlilik

Örneklem

Genelleme


9.Soru

Bir araştırmacının, verilerin kodlanması ve temaların bulunması aşamasından sonra ortaya çıkan bulguları yorumlarken dikkat etmesi gereken en önemli olgu aşağıdakilerden hangisidir?


Bazı verileri göz ardı etmemek
Sonuçlara müdahale etmemek
Verileri bilinçli olarak değiştirmemek
Bilimsellik ve tarafsızlık
Yanlı yorumlar yapmak

10.Soru

Deniz öğrencilerin sosyal medya kullanım alışkanlıkları hakkında bir araştırma yapmaktadır. Bu araştırma sürecinde hazırladığı soruları katılımcılarla tek tek buluşarak onlara yöneltmiştir. Deniz soruları sorarken bir sıra gözetmemiş ve gerekli gördüğü durumlarda katılımcılara ilave sorular da sormuştur. Deniz’in kullandığı araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Yapılandırılmış görüşme
Yarı- yapılandırılmış görüşme
Yapılandırılmamış görüşme
Anket
Odak grup görüşmesi

11.Soru

"İnsan her şeyin ölçüsüdür" diyerek öznellik kavramını aşağıdakilerden hangisi ortaya atmıştır?


Epicirus

Protagoras

Aristuppus

Aristotales

Platon


12.Soru

Reklam bilinirliğinin ölçülmesi hangi yöntemler aracılığıyla yapılır?


Anket

 

Telefon görüşmeleri

 

Yardımlı ve yardımsız hatırlama

 

Semantik farklılıklar ölçeği

 

Likert ölçeği


13.Soru

Hangisi veri toplama yöntemi değildir?


Anket
Enformel söyleşi
Performans testi
Ölçek
Denetim listesi

14.Soru

Bilimsel araştırma raporlarında araştırmanın amacına nasıl ulaşılacağını ve neden böyle yapılması gerektiğini gerekçeleriyle açıklayan bölüm hangisidir?


Araştırmanın giriş bölümü
Literatür bölümü
Araştırmanın yöntem bölümü
Araştırmanın sonuç bölümü
Araştırmanın özet bölümü

15.Soru

2. Aşağıdakilerden hangisi hipotez kavramını açıklayan özelliklerden biridir?


Hipotezlerde sınama ifadesi yerine doğrulama ifadesi kullanılır.

Hipotezdeki yargının doğruluğunu ya da yanlışlığını saptamak amacıyla doğrulama testleri yapılır.

Hipotez teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadesidir.

Hipotezler bilimdeki öznellik anlayışının bir gereğidir.

Hipotez teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle doğrulanmak amacıyla belirtilen yargı ifadesidir.


16.Soru

I-Sosyal paylaşım ağlarında belli bir grupla ilgili araştırma yapmak

II-Yemek kültürü ile ilgili bir araştırma yapmak

III-Evlilik programları izleyicileri ile ilgili bir araştırma yapmak

IV-Haberlerde ırkçı söylemleri incelemek

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri etnografik araştırma kapsamında değerlendirilir?


Yalnız I

I,II

I,IV

II, IV

I,II,III


17.Soru

Ülkemizde araştırmalara fon sağlayan kaç ana kaynak vardır?


1
2
3
4
5

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir araştırma sürecinde bütçelenmesi veya bir fona başvurulduğunda maliyetlendirilmesi gerekenler unsurlardan biri değildir?


Personelin Aylık ücretleri (araştırma asistanlığı, sekreterlik ve yöneticilik desteği)
Araştırma bölgesi ve konferanslara seyahat ve ilgili günlük harcamalar
Bir proje danışmanlığı grubuna ya da bireysel danışmanlıklar için ödemeler
Personel sağlama için ilan giderleri
Araştırma sürecinde personelin şahsi giderleri

19.Soru

İçerik analizinde “temaların bulunması” aşamasından önce gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Verilerin toplanması
Verilerin kodlanması
Kodların organize edilmesi
Temaların organize edilmesi
Bulguların yorumlanması

20.Soru

Eğitim almış bir moderatör yönetiminde doğal olmayan bir ortamda hedef kitleye uygun olarak seçilen 6-12 kişilik bir grup ile gerçekleştirilen görüşmeler aşağıdakilerden hangisidir?


Birebir görüşme 

Derinlemesine görüşme

Yarı-yapılandırılmış görüşme

Fokus grup

Serbest grup