Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Galbreath’in Küresel işletmelerin kurumsal stratejilerini ana ülke ve ev sahibi ülke açısından önerdiği dört stratejik alternatiften biri değildir?


Hissedar Stratejisi

Özgecil (altruistic) strateji

Karşılıklılık (al gülüm – ver gülüm) stratejisi

Vatandaşlık stratejisi

Savunmacı strateji


2.Soru

İşletmelerin çalışanlar açısından eşitlik ve güvenliği sağlamak amacıyla uymak zorunda olan koşullar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çocukların çalışma yaşı ve saatleri

Çalışanların eğitilme hakkı

Çalışanların eğitilme hakkı

Üst seviyede çalışanları farklı ücretlendirme

Çalışanların yüksek ücretten çalışması


3.Soru

Carroll’un, ekonomik, yasal, etiksel ve isteğe bağlı (hayırseverlik) sorumluluklar olarak tanımladığı kavram nedir?


Misyon

Vizyon

Strateji

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS)

Üretim


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk adına gerçekleştirdikleri kampanyaların veya katkı sağladıkları çalışmaların toplumsal bağlamda ele alındığı sorunlardan biridir?


İşçilerin Sendika Kurma ve Grev Yapma Hakkına Engel Olmama
Adil Ücret Ödeme
Yeni iş alanları yaratmak
Madde bağımlılığının önlenmesi
Vatandaşların ekonomik çıkarlarını çeşitlendirmek

5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hissedarların haklarından birisi değildir?


İşletmenin kısa dönemli karlılığının yanı sıra, uzun dönemli faaliyet gösterebilmesi için çaba gösterme

Hisselerini satma

Genel toplantılarda oy kullanma

İşletmenin yasalara uymayan uygulamaları ve topluma zarar veren faaliyetleri için işletme yöneticilerini dava etme

İşletme ile ilgili bilgi alma


6.Soru

I.Eğitilme hakkı

II.Bilgi edinme hakkı

III.Örgütlenme ve temsil edilme hakkı

IV.Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen tüketicilerin sahip olması gereken temel haklardandır?


Yalnız II

Yalnız III

II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

İşletmelerin ekonomik performansına etki eden ve ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü faaliyetlerinin düzeyini gösteren sorumluluk türü aşağıdakilerden hangisidir?


Gönüllü sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ekonomik sorumluluk


8.Soru

Kurumların sorumluluklarına yönelik açıklama, ispatlama veya hareketlerini raporlama görevine işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İş Etiği

Kurumsal Hesap Verme 

Kurumsal Yönetişim

Kurumsal Vatandaşlık

Sürdürülebilir Kalkınma


9.Soru

  1. Kurumların temel görevleri
  2. Kurum çalışmalarının kurum dışındakiler üzerindeki etkisi
  3. Sosyal sorunların çözümü
  4. Ekonomik gelişim stratejileri

Yukarıda verilenlerden hangileri Hunt & Grunig’e göre ise kurumların sorumluluğu arasında yer almaktadır?


I, II ve IV

II, III ve IV

I, II ve III

I, III ve IV

Hepsi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil sosyal paydaşlardan biridir?


Çalışanlar

Yerel yöneticiler

Müşteriler

Tedarikçiler

Yöneticiler


11.Soru

İşletmelerin uymak zorunda olduğu ve çocukların çalışma yaşı ve saatleri, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları ile maaş ve ücretler gibi konuları düzenleyen yasalar aşağıdakilerden hangisidir?


Hissedarlarla ilgili yasalar

Eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar

Çevreyi koruyan yasalar

Rekabeti düzenleyen yasalar

Tüketiciyi koruyan yasalar


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sivil toplum örgütlerinin işletmelere olan katkıları arasındadır?


İşletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlaması

İşletmelerin, rakipleri ile aralarında hem küresel hem de yerel ölçekte sosyal sorumluluk kampanyalarıyla fark yaratabilmesi

Toplum tarafından bilinirliği ve itibarı yüksek işletmelerin sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine destek vermesi ve işbirliği yapmaları

İşletmelerin sivil toplum örgütünün toplum nezdinde tanınırlığı ve itibarının artmasına katkı sağlaması.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerine gönüllülük esasına dayalı olarak destek vermesi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusunun önem kazanmasının nedenleri arasında yer almamaktadır?


Toplumun, sosyal açıdan sorumlu ve etik açıdan yüksek düzeyde kurumlar talep etmesi

Kurumların topluma zarar vermesini önlemek için etik davranışların benimsenmesi

Kurumsal faaliyetlerin stratejik açıdan değerlendirilmesinin gerekmesi

Kurumların etik olmayan rakiplerden zarar görmelerini engelleyecek etik davranışın yaygınlaşması

Çalışanların iş haklarının korunması


14.Soru

Paydaş teorisi kapsamında, paydaşlar kurum içi ve kurum dışı paydaşlar olarak ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi kurum dışı paydaşlardan değildir ?


Toplum

Devlet

Müşteri

Hissedar

Tedarikçiler


15.Soru

İşletme tarafından bir sosyal konuyla ilgili olarak yapılan ve seçilen konuya genellikle maddi ve/veya çeşitli mal ve hizmet tarzında doğrudan katkı sağlayan girişim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal sosyal teşvikler

Toplumsal gönüllülük

Kurumsal hayırseverlik

Kurumsal sosyal pazarlama

Amaca yönelik pazarlama


16.Soru

____________, kurumların yönetim kademesindekilerden başlayarak çalışanlara kadar ilişkilerin ilkelere dayandırıldığı, yetki ve sorumluluk alanları dağılımının ve organizasyonunun belirlendiği, güvenilirliğin ve şeffaflığın önem taşıdığı yönetim yapısı olarak tanımlanabilir.


İş etiği

Kurumsal yönetişim

Sürdürülebilir kalkınma

Kurumsal vatandaşlık

Kurumsal hesap verme zorunluluğu


17.Soru

Gürültü kirliliğini azaltmaya çalışan bir şirket aşağıdaki sorumluklardan hangisine önem vermiş olur?


Çevreye karşı sorumluluklar
Devlete karşı sorumluklar
Yerel yönetimlere karşı sorumluluklar
Rakiplere karşı sorumluluklar
Tedarikçilere karşı sorumluluklar

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küresel işletmelerin kurumsal stratejilerini ana ülke ve ev sahibi ülke açısından ele alan Galbreath'e ait kurumsal sosyal sorumluluk stratejisidir?


Özgecil (altruistic) strateji

Reddetme stratejisi 

Savunmacı strateji 

Uyum sağlayıcı strateji 

Öngörücü strateji


19.Soru

I.Açlık ve yetersiz beslenme

II.Eğitime yönelik etkinlikler

III. Fakirlik ve gelir düzeyinin düşük olması

IV.Gençlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri

V.İşsizlik ve işsizliğin azaltılmasına yönelik faaliyetler

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri İşletmelerin toplumsal bağlamda ele alındığı temel sorunlardandır?


Yalnız II

II ve III

I, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III ve V


20.Soru

Özgecil stratejideki amaç nedir?


Kar etmek

Geri vermek

Karşılıklı yarar sağlamak

Sorumluluk sağlamak

Sürdürebilirliği sağlamak