Para ve Banka Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye Cumhuuriyeti Merkez Bankası Yasası'nda, Bankanın hedeflerine ilişkin aşağıdaki maddenin eklendiği tarih aşağıdakilerdne hangisidir?

"Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını kendisi belirler.”


1980

1988

1994

2001

2007


2.Soru

 1. Merkez bankası
 2. Bankacılık sistemi
 3. Döviz rezervleri
 4. Banka dışı kesim

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihler ile ekonomideki para arzı miktarını etkileyen ekonomik birimlerdendir?


Yalnız I

I ve III

II ve IV

I ve IV

I, II ve IV


3.Soru

Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasına ne ad verilir?


Deflasyon
Enflasyon
Likidite Tuzağı
Para Yanılgısı
Dezenflasyon

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşulları arasında yer almaz?


Sabit döviz kuru rejiminin uygulanması

Merkez bankasının bağımsız olması

Mali baskınlığın olmaması

Finansal sistemin sağlıklı olması

Geçmiş enflasyona bakılarak geleceğe ait enflasyon bekleyişlerinin oluşturulmaması


5.Soru

Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelinin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltmak için yapabileceklerinden biri değildir?


Ekonominin kendi dinamikleri ile tekrar potansiyel üretim düzeyine döner.
Para ya da maliye politikasında bir değişikliğe gerek yoktur.
Ekonomin kendi dinamikleri ile dengeye gelmesinin ancak zamanla gerçekleşebilir ve uzun zaman alır.
Kamu harcamalarının azaltılması yoluyla vergilerin arttırılması yoluyla iç talebin azaltılmasıdır.
Üretim potansiyel düzeyinin altında ise iç talebi artırmak için faiz haddinin düşürülmesidir.

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?


Borçlanma maliyetlerinin yükselmesi
Ahlaki tehlike
Riskten kaçınma
Şirket özsermayesi
Döviz kuru

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi farklı merkez bankası bağımsızlığı kavramlarından biri değildir?


Araç Bağımsızlığı
Ekonomik Bağımsızlık
Faiz Bağımsızlığı
Amaç Bağımsızlığı
Politik Bağımsızlık

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir birim yabancı paranın yerli para cinsinden değeri (fiyatı) olarak kabul edilmektedir?


Nominal döviz kuru

Reel döviz kuru

Satın alma gücü paritesi

Kapsanmamış faiz haddi paritesi

Ticari faiz haddi


9.Soru

Türkiye'nin 2000 yılında devreye soktuğu ve daha sonra uygulamadan vazgeçtiği kur rejimi aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyona dayalı kur rejimi

kirli dalgalı kur rejimi

saf dalgalı kur rejimi

Dalgalı döviz kuru rejimi

Sabit döviz kuru rejimi


10.Soru

TCMB Kanunu’nda yapılan önemli değişiklikler sonucu yasaya giren “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Banka, fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı araçlarını doğrudan kendisi belirler.” maddesi hangi tarihli değişiklik sonucu yürürlüğe girmiştir?


9 Mayıs 1999

9 Mayıs 2000

9 Mayıs 2001

9 Mayıs 2002

9 Mayıs 2003


11.Soru

Fiyat istikrarı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Merkez bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.

Fiyat istikrarı sıfır enflasyon anlamına gelmez.

Küresel finansal krize kadar %2 enflasyon fiyat istikrarı ile uyumlu olduğu düşünülüyordu.

Hiperenflasyona sebep olan durumlar yüksek bütçe açıklarının merkez bankasına para bastırılarak finanse edilmesiyle ilgilidir.

Merkez bankasının öncelikli amacı enflasyonu düşürmektir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin bulaşmasında uluslararası pazarlardaki rekabet kaynaklı durumdur?


Sürü davranışı
Sermaye hareketleri
Ticari bağlar
Finansal bağlar
Ticaret hadleri

13.Soru

I. Açık döviz pozisyonu 
II. Vade uyuşmazlığı
III. Yüksek faiz oranı
IV. Yetersiz sermaye
V. Likidite yetmezliği
Yukarıdakilerden hangileri bankacılık sisteminin finansal istikrarsızlık kaynakları arasındadır?


I, II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, IV ve V

I, III, IV ve V

II, III, IV ve V


14.Soru

I-Kur, arz ve talebe göre piyasada belirlenir.
II-Döviz kurunun her gün alacağı değer önceden açıklanır.
III-Sürdürülebilirdir.
IV-Sermaye hareketlerinin oynaklık gösterdiği dönemlerde belirsizliğin artması olumsuz yönlerinden biridir.
Yukarıdakilerden hangileri dalgalı döviz kurunun özelliklerindedir?


I,II

II,III

I,III

I,III,IV

I,II,III,IV


15.Soru

 1. Merkez bankalarının finansal sistemden döviz almaları durumunda sistemde döviz talebi artar ve aksine başka bir gelişme yoksa döviz kuru yükselir. 
 2. Merkez bankasının kısa vadeli faizi arttırmaksızın faizlerin ileride artabileceğine dair bir açıklama yapması, açıklamanın yapıldığı andan itibaren piyasa faizlerinin yükselmesine yol açabilir.
 3. Merkez Bankasının bankaların açtıkları her bir birimlik kredi başına daha fazla sermaye tutmaları istemesi likiditeyi azaltır. 

Merkez bankalarının kullandığı araçlar ve etkilerine ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız I


16.Soru

 1. Amaç Bağımsızlığı
 2. Araç Bağımsızlığı
 3. Politik Bağımsızlık
 4. Ekonomik Bağımsızlık

Yukarıdakilerden hangileri, bir merkez bankasının bağımsızlığı kapsamında uygulamada birlikte olması daha çok görülen bağımsızlık kavramlarıdır?


I ve II

II ve IV

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal istikrarsızlığın kaynaklarından biri değildir?


Açık döviz pozisyonu

Vade uyuşmazlığı

Sorunlu likidite

Yetersiz sermaye

Likidite yetmezliği


18.Soru

I-Fiyat düzeyi

II-Faiz oranı

III-Nominal gelir

IV-İşsizlik oranı

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri ekonomik birimlerin bulundurmak istediği para miktarını belirleyen faktörler arasında yer almaz?


Yalnız I

I ve II

III ve IV

I,III ve IV

II,III ve IV


19.Soru

1970’lerde Krugman’a dayandırılan ilk kuşak kriz modellerinde hangi politikaların uyumsuzluğunu vurguluyordu?


Para ve bankacılık

Para ve maliye 

Para ve finans

Döviz kuru ve bankacılık

Dış ticaret and bankacılık


20.Soru

Merkez Bankasının faiz koridorunun üst sınırını yukarıya çekmesi ne anlama gelmektedir?


Parasal sıkılaştırmaya gidildiği

Ekonomik canlanmanın hedeflendiği

Kredi genişlemesinin amaçlandığı

Mali genişlemenin amaçlandığı

Likidite bolluğunun yaşanacağı