Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bakteri yüzeyinin transformasyona hazır hale gelmesi hangi seçenekte "özel isimlendirme" ile belirtilmiştir?


Elektroporasyon
Pilus
Transdüksiyon
Kompetans
Lizojeni

2.Soru

İmmunglobulin molekülünün temel yapısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


4 polipeptid zincirinden oluşmuştur

Simetrik yapıda 2 ağır (H) ve 2 hafif (L) zincire sahiptir

Hafif zincirlerin her biri yaklaşık 220 aminoasitten oluşmuştur

Zincirler birbirine peptid bağı ile bağlanırlar

Her bir zincirin bir ucu karboksil, diğer ucu amino grubu ile sonlanır


3.Soru

Patojen bakterilerin konakçıdaki demiri bağlamak için kullandıkları moleküllere ne ad verilir?


Endotoksin

Ekzotoksin

Kapsül

Siderefor

M1 proteini


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastalıktan, özellikle infeksiyöz hastalıklardan korunma anlamına gelmektedir?


İmmunite

Patojenite

Antijenite

İnfeksiyon

İnfeksiyöz


5.Soru

Pinositozun tanımı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Sıvı fazdaki eriyebilir maddelerin fagositozuna denir.

Fagositler tarafından yutulan mikroorganizmalara verilen addır.

Fagozomların hücre yüzeyinde oluşturduğu çöküntüye verilen addır.

Hücre sitoplazmasındaki lizozom ile fagozomun birleşmesine denir.

Mikrobiyal kökenli kemotaktik maddelerin nötrofilleri çekmesine denir.


6.Soru

Homolog DNA sarmallarında DNA segmentlerinin yer değiştirerek bir araya gelmesine ne ad verilir?


Rekombinasyon
Transformasyon
İnsersiyon
Replikasyon
Transdüksiyon

7.Soru

Vucütta serbest olarak bulunmayan ve sadece B lenfositleri üzerinde bulunan immunglobulin sınıfı nedir?


IgE
IgA
IgD
IgM
IgG

8.Soru

Yenidoğanların mukoz membranlarındaki en önemli immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgE

IgG

IgM

IgH


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden kazanılan aktif bağışıklığa örnektir?


Enjeksiyonla bağışıklanma

Enfeksiyonla bağışıklanma

Serum yoluyla bağışıklanma

Anne sütü ile bağışıklanma

Hepsi


10.Soru

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi pilileri sayesinde antifagositik etkiye sahiptir?


Neisseria gonorrhoeae

Bacillus anthracis

Klebsielle pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Neisseria meningitidis


11.Soru

I. Genellikle, oval, yuvarlak bazen de düzensiz bir şekil gösterebilirler.
II. Çeşitli renklere sahip olabilirler.
III. Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton cinslerine ait türler örnek verilebilir.
Yukarıda özellikleri verilen koloni tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Maya benzeri koloniler

Miselyal koloniler

Membranöz koloniler

Granüler koloniler

Pleomorfik koloniler


12.Soru

Hayvanlarda mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Antisepsi

Tindalizasyon

Dezenfeksiyon

Asepsi

Pastörizasyon


13.Soru

Bakteri hücresi içinde hangi genetik ajan ile DNA fragmentleri kolayca yer değiştirebilir?


Faj

Transpozan

Primer

F plazmid

Replikon


14.Soru

I. Lenfositler tarafından üretilen sitokinlere lenfokin denir
II. Makrofajlar tarafından üretilen sitokinlere monokin denir.
III. Lenfositler ile diğer immun sistem hüzreleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen sitokinlere kemokin denir.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/ hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


15.Soru

Makroskobik morfolojileri yumuşak, mukoid kıvamda kabarık, nemli bir görünüşte olup oval ve yuvarlak kenarlara sahip mantarlar hangi tip kolonidir?


Miselyal koloni

Granüler koloni

Pleomorfik koloni

Membranöz koloni

Maya benzeri koloni


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endotaoksinler ile ekzotoksinler arasındaki farklardan biri değildir?


Ekzotoksinler protein, endotoksinler lipopolisakkarit yapısındadır.
Ekzotoksinler canlı bakterilerden, endotoksinler ölü bakterilerden salınır.
Farklı ekzotoksinlerin konakçıya etki şiddeti farklıdır, tüm endotoksinler benzer şekilde etkilidirler.
Ekzotoksinler yüksek derecede toksiktirler, endotoksinler orta derecede toksiktirler.
Ekzotoksinler genellikle bakterilerden, endotoksinler ise mantarlardan salgılanır

17.Soru

Antijen sunan hücreler ile yardımcı T hücreleri arasındaki bağlantıyı sağlayan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


CD4 molekülü

CD8 molekülü

CD19 molekülü

CD20 molekülü

CD25 molekülü


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vücut savunmasında görev alan fagositik hücrelerden değildir?


Dendritik

Nötrofil

Eozinofil

Monosit

Makrofaj


19.Soru

RNA'nın DNA'ya çevrilmesi sırasında hangi enzim kullanılır?


Helikaz

Reverz transkriptaz

DNA polimeraz I

DNA polimeraz II

DNA polimeraz III


20.Soru

Yüksek B kompleks vitamini konsantrasyonu içeren besiyeri bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Maya ekstraktı

Et ekstraktı

Agar

Beyin ekstraktı

Pepton