Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi primer ve sekonder immun yanıt arasındaki farklardan değildir?


Antikor üretim hızı
Antikorun türü
Antikorun antijene afinitesi
Antikorların üretim yeri
Antikorun yapısı

2.Soru

Sadece kanatlı hayvanlarda bulunan ve B lenfositlerinin gelişiminden sorumlu olan primer lenfoid organ aşağıdakilerden hangisidir?


Dalak

Timus

Kemik iliği

Lenf nodülleri

Bursa fabricius


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantarlarda eşeyli üreme sırasındaki spor oluşum türlerinden değildir?


Askosporlar  
Basidiosporlar
Oosporlar
Zigosporlar
Blastosporlar

4.Soru

Aşağıdaki besiyerlerinden hangisi bakterilerin üretimi amacıyla kullanılır?


malt ekstrakt agar

sabouroud broth

nutrient broth

malt ekstrakt broth

patates dektroz agar


5.Soru

Viral hemaglutinasyon testi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Viral HA testinin amaçları arasında virüslerin tanımlanması vardır.

Viral HA testinin amaçları arasında HI testinde kullanılacak olan antijenin HA titresinin saptanması vardır.

HA testi virus ile eritrositler arasında gerçekleşen bir reaksiyondur.

HA testi serolojik bir testtir.

HA testleri lamda veya tüpte olmak üzere iki farklı şekilde uygulanabilmektedir.


6.Soru

Mantar muayene yöntemlerinden biri olan hayvan denemeleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dermatofitlerde deneme hayvanlarının derisine infekte materyallerden inokulasyonlar yapılır.

Deneme hayvanı olarak kobay, rat, tavşan, fare kullanılabilir.

En az iki deneme hayvanı kullanılır.

Deneme hayvanlarının derilerinde bir lezyon bulunmalıdır.

Denemelerde beyaz veya özellikle albino hayvanların kullanılmaları, sonuçları değerlendirme bakımından yararlar sağlayabilir.


7.Soru

Havanın bronşiollerden geçişi sırasında ne kadar büyüklükteki yabancı partiküller mukusla tutulur?


5 µm’den büyük

5 µm’den küçük

2 µm’den büyük

1-5 µm’lik

2 µm’den küçük


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mukozal yüzeydeki lenfoid dokulardan değildir?


Tonsiller
Peyer plakaları
Mikroflora
Müstakil lenfoid düğümler
Müstakil lenfositler

9.Soru

Birbirlerine paralel düzlemler üzerinde bölündükten sonra birbirlerine bağlı kalmış, bir zincir oluşturmuş ve mikroskopik incelemede dizilmiş tesbih taneleri şeklinde görülen bir morfolojiye sahip kokları aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Diplokoklar

Streptokoklar

Stafilokoklar

Sarsinalar

Tetrakoklar


10.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı daha incedir.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarı daha basit yapılıdır.
Gram negatif bakteriler oldukça toksik olan LPS içerirler.
Hücre duvarı stoplazmik membranın hemen altında yer almaktadır.
Gram negatif bakterilerin hücre duvarı yoktur.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi virusların immun yanıttan kurtulma yollarından biridir?


İmmunglobulin tahribi

Makrofaj aktivasyonu

İmmün baskılama

Komplement etkisine direnç

Fagositoza direnç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin identifikasyonunda kullanılan karbonhidrat testlerindendir?


Metil Red testi

Nitrat Redüksiyon testi

İndol testi

Katalaz testi

Hidrojen Sülfid testi


13.Soru

Nötrofiller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Eliptik hücrelerdir

Dalakta oluşturulurlar

Damar dışına çıkamazlar

Çekirdekleri segmentlidir

Yaşam süreleri birkaç haftadır


14.Soru

Tüm mukozal salgılarda en çok bulunan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgD

IgM

IgG

IgE


15.Soru

Aşağıdakilerin hangisi mikroorganizmaların vücuda yerleşmesini anlatmak için kullanılan terimdir?


Patojen

İmmünite

Bağışıklık

İnfeksiyon

Direnç


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Doğal aktif bağışıklık, patojen veya antijenle doğal olarak karşılaşan  immun sistemin verdiği yanıt ile kazanılan bağışıklıktır.
Yapay aktif bağışıklık, aşılama (immunizasyon) yoluyla kazanılan bağışıklıktır.
Doğal pasif bağışıklık, fetusa veya yavruya anneden geçen bağışıklıktır.
Yapay pasif bağışıklık, antiserum (hiperimmun serum) uygulaması yoluyla kazanılan bağışıklıktır.
İmmun yanıtı uyaran ve oluşan bağışıklık öğeleri ile spesifik reaksiyon veren maddelere antikor denir.

17.Soru

I. Şüpheli serum sıvı haldeki agaroz jele karıştırılarak agar tüpte soğumaya ve katılaşmaya bırakılır
II. Şüpheli serumda eğer antikor var ise presipitat çizgilerinin oluşması
III. Antijenin yarı katı agarın yüzeyinden tüpün dibine doğru diffuzyon ile yayılır.
IV. Agar katılaştıktan sonra sıvı haldeki antijen tüpün yüzeyine ince bir katman olarak eklenir.
Oudin yönteminin aşamalarının doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir?


I, IV, III, II

I, IV, II, III

IV, I, II, III

I, IV, II, III

IV, I, II, III


18.Soru

Ter salgısında en fazla bulunan immünglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgE

IgG

IgM

IgH


19.Soru

PCR sonucu oluşan ürünün ismi nedir?


Polimeraz
Amplikon
Primer
Tremleyt
Rekombinasyon

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsül boyama tekniğinde kullanılan boyalardandır?


çini mürekkebi, nigrosin

lugol, fenol red   

kristal viyole, Giemsa       

brom timol mavisi, tannik asitli bazik fuksin              

karbol fuksin, çini mürekkebi