Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin virulensına neden olan adezyon faktörlerindendir?


Koagulaz

Lipoteikoik asit

Sitolizin

Hyoluronidaz

Streptokinaz


2.Soru

I. Aranan antikora spesifik bilinen antijenin polisteren yüzeylere bağlanmasının sağlanması
II. Fazla antijenin yıkama işlemi ile uzaklaştırılması
III. Şüpheli serumun eklenmesi ve uygun süre boyunca inkübe edilmesi
IV. Yıkama işleminin uygulanarak antijenle bağlanmış antikorlar ortamda kalırken bağlanmammış antikorların uzaklaştırılması
V. Konjugatın eklenmesi ve inkübasyondan sonra yıkama
VI. Enzim substratı katılarak oluşan reaksiyonun görülebilir olması sağlanır.
İndirekt ELISA'nın yukarıdaki maddelerde verilmiş olan aşamalarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


I, II, III, IV, V

I, II, IV, III, V

II, I, IV, III, V

II, I, IV, V, III

I, II, IV, V, III


3.Soru

Transformasyon için bakterinin belli bir sayıda olması ve bakteri yüzeyinin transformasyona hazır hale gelmesi durumuna ne ad verilir?


Kompetans

Lizojeni

Patojenite

Rekombinasyon

Polimorfizm


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fırsatçı patojen bakteri olarak değerlendirilir?


Bacillus anthracis

Brucella abortus

Mycobacterium bovis

Yersinia pestis

Proteus vulgaris


5.Soru

Partiküler yapıdaki antijen ile homolog antiserumun bir araya gelmesi sonucu oluşan reaksiyonlara ne ad verilir?


Presipitasyon

Reagent

Aglütinasyon

Komplement fikzasyon

Hemoliz


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hemofilus türleri için zenginleştirilmiş bir besiyeridir?


Çikolata agar

EMB agar

Kanlı agar

Nutrient agar

TSI agar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fagositler tarafından yutulan mikroorganizmaları sindirmede görevli enzimlerden birisidir?


Karbonik anhidraz

Katalaz

NADPH-oksidaz

Sitokrom C oksidaz

Beta laktamaz


8.Soru

Tek karakteristik bir morfoloji göstermeyen, birden fazla morfoloji gösteren bakteriler nasıl adlandırılır?


Pleomorfik

Çomak

Basil

Kok

Kokobasil


9.Soru

''Tek karakteristik bir morfoloji göstermeyen,birden fazla morfoloji gösteren bakterilere ...............denir.'' cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir ?


koloni
pleomorfik
diplokok
streptokok
hiçbiri

10.Soru

I.Komplement fikzasyonII.ELISAIII. ImmunofluoresanIV. RadioimmunoassayYukarıdakilerden hangileri birincil bağlanma testlerindendir?


I-II
I-III
I-II-IV
II-III-IV
Yalnız II

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi transpozonları plasmidlerden ayıran bir özelliktir?


Çift iplikçikli olmaları

Bağımsız olarak çoğalamamaları

Bakteriden bakteriye aktarılabilmeleri

Yer değiştirme özelliğine sahip olmaları

Antibiyotiklere karşı direnç kazandırmaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serolojik testlerin kullanılma amaçlarından biri değildir?


İnfeksiyöz hastalıkların tedavisi

Aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi

Humoral immun yetmezliklerin belirlenmesi

Antijen moleküllerinin tiplendirilmesi

Antikor moleküllerinin tiplendirilmesi


13.Soru

Bakterilerde genetik materyalin faj ile aktarım yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Transkripsiyon

Transformasyon

Rekombinasyon

Translasyon

Transdüksiyon


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem primer hem de sekonder lenfoid sistem arasında yer alır?


Kemik iliği

Dalak

Timüs

Bursa Fabricius

Pankreas


15.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi endotoksinlere aittir?


Protein yapısındadır

Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır

Toksoid hale dönüşür

Genellikle ekstrakromozomal genlerle yönetilirler

Bakterinin ölümünden sonra ya da üremeleri esnasında ortaya çıkar


16.Soru

Protistalar içerisinde mantarlara benzeyen dış yüzeyleri cıvık, sümüksü bir tabaka ile kaplı cıvık mantar olarak da adlandırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?


Slime molds

Myxomycota

Zygomycetes

Fungi

Chromısta


17.Soru

Aşağıda verilen antibiyotikerden hangisi nükleik asit sentezine engel olarak etki etmez?


Mitomisin
Nalidiksik asit
Novobiyosin
Griseofulvin
Aktinomisin

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil bağlanma testleri arasında yer alır?


Radyoimmunoassay

İndirekt fluoresan antikor testi

İmmunodifüzyon testi

İmmunofluoresan teknikleri

Enzim immünoassay


19.Soru

Bir antikor molekülünün iki antijenik molekül ile birleşmesini sağlayan yapısal özelliğe ne ad verilir?


Seroloji

Spesifik

Maternal

İnfeksiyöz

Bivalan


20.Soru

Mikroorganizmal enfeksiyon hastalıklarında doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Absorpsiyon-invazyon-penetrasyon-yangı

Adsorpsiyon-penetrasyon-invazyon-alerji

Adsorpsiyon-penetrasyon-intoksikasyon-otoimmün hastalık

Penetrasyon-alerji-intoksikasyon-yangı

Penetrasyon-invazyon-sepsis-alerji