Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bazı bakteriler tarafından salgılanan antijenik güçleri yüksek toksinlere karşı humoral immun yanıt oluşturan virulens faktör nedir?


Kapsid
Ekzotoksin
Fimbria
Flagella
MHC

2.Soru

Kendi eşinin sentezlenmesini sağlayan bir birinden ayrılmış her bir ana DNA zincirine ne ad verilir?


Kodon

Konjugat

Templeyt

Amplikon

Nukleozom


3.Soru

Aşağıdaki hücrelerden hangisi vücuda giren mikroorganizmalara karşı ilk savunmayı yapan hücrelerdir?


Nötrofiller

Makrofajlar

Eosinofiller

Bazofiller

Monositler


4.Soru

Çift Yönlü immunodiffuzyon Tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Agar Jel Presipitasyon (AGP) testi olarak da bilinir.
Aynı ortamda birden fazla çok şüpheli serum veya antijen incelenebilir.
Çeşitli hastalıkların tanısı konabilir.
Jel ortamında uygulanan bir tekniktir.
Test ortamı %8 oranında agar içerir.

5.Soru

Aşagıdakilerden hangisi antibiyotik Kullanımında dikkat edilecek temel ilkelerden değildir?


Uygun antibiyotik seçimi

Uygun doz

Uygun tedavi yolu

Uygun süre

Uygun müzik


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin identifikasyonunda kullanılan enzim testlerindendir?


Metil Red testi

Voges Proskauer testi

İndol testi

Koagulaz testi

Hidrojen Sülfid testi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi invazyon faktörlerinden değildir?


Koagulaz

Deoksiribonukleaz

Hyaluronidaz

ATP

Lesitinaz ya da Fosfolipaz


8.Soru

Fagositlerin mikroorganizmaya bağlanmasına engel olan duruma ne ad verilir?


Alfa potansiyeli

Beta potansiyeli

Zeta potansiyeli

Opsiyonel potansiyel

Gama potansiyeli


9.Soru

Bakterilerin türe özgü bir generasyon süresi içinde ve belli aralıklarda bölünerek çoğalmaya başladığı üreme evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Lag fazı

Log fazı

Aktif faz

Ölme dönemi

Durma dönemi


10.Soru

İkincil bağlanma testlerinde, eriyebilir özellikte olan antijenler ile homolog antiserumun bir araya gelmesi ile oluşan reaksiyonlara ne ad verilir?


Reagent

Radyoimmunassay

Oksidasyon

Presipitinojen

Dehidrasyon


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


RNA yapısında bulunan şeker ribozdur.
DNA yapısı çift sarmal şeklindedir.
DNA yapısında adenin karşısında timin, guanin karşısında pürin bulunur.
DNA yapısındaki bazlar birbirine deoksiriboz şeker molekülü ile bağlanmıştır.
DNA replikasyonu için gerekli enzim DNA polimeraz enzimidir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kümeslerde kullanılan dezenfestantlardandır?


Karbolik asit

Etilen oksit

Sodyum hipoklorid

Bakır sülfat

Nikotin sülfat


13.Soru

Kedilerde bulunmayan immunglobulin sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?


IgG

IgM

IgA

IgE

IgD


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sitokinlerin işlevlerinden değildir?


Hücre gelişmesi
Yangı
Bağışıklık
Protein sentezi
Doku tamiri

15.Soru

Aşağıda mantarlarla ilgili yazan ifadelerden hangisi doğrudur?


Bakteriler gibi yüksek şeker konsantrasyonlarına dayanıksızdırlar

Asidik pH’larda mantar üremesi görülmez

Hifaların ucundaki yuvarlak ve spor taşıyan keselere konidifor denir

Mikrokonidum sayısı mantar türüne göre değişebilir

Mantarlar yüksek osmotik basınca dayanıklıdır


16.Soru

I. Deri mukozal bir organdır.
II. Derinin çok katlı yapısı normal şartlarda mikroorganizma girişine izin vermez.
III. Derinin en önemli doğal savunma faktörlerinden biri yağ asitleridir.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, ve III


17.Soru

80-113 °C de optimal gelişme gösteren bakteri grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Mezofilik

Termofilik

Hipertermofilik

Psikrofilik

Barofilik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangi test pH 6.0’da sarı, pH 4.4’ün altında ise kırmızı renk verir ?


Metil red testi

VP testi

Karbonhidrat fermentasyon testi

Nitrat Redüksiyon testi

Oksidasyon Fermantasyon testi


19.Soru

I. Peristaltik hareke
II. Mide asitliği
III. Safra asitleri
IV. Epitel bariyeri
Yukarıdakilerden hangileri sindirim kanalında meydana gelen doğal savunma mekanizmasında etkilidir?


I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III

II, III ve IV


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fırsatçı patojen grubuna giren mikroorganizmalardan biridir?


Yersinia pestis

Brucella abortus

Klebsiella pneumoniae

Bacillus anthracis

Mycobacterium bovis