Topluma Hizmet Eğitimi Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İlişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon
II. Yönetsel liderlik
III. Merkezi koordinasyon
IV. Öğretim elemanı desteği ve katılımı
V. Öğrenciler tarafından sahiplenme
VI. Toplumsal ortaklıklar
Hutchison’a göre yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin temel sistem bileşenlerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

II, III, IV ve V

I, II, IV ve V

Hepsi


2.Soru

Hangisi topluma hizmet eğitimi için kullanılabilecek doğru bir ifade değildir?


Topluma hizmet eğitimi uygulama temelli eğitimden farklılık gösterir.

Eğitim sürecinde öğrenciler ve toplumsal paydaşlar öğrenme ortağı olarak kabul edilir.

Toplumdaki farklı kesimlerin topluma hizmet eğitimine bireysel ve örgütlü katılımı istenir.

Sivil toplum örgütleri amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri etkinliklerle topluma hizmet üretirler.

Topluma hizmet eğitimine yönelik uygulanan programların tüm eğitim kademelerinde uygulanması zorunludur.


3.Soru

Hangi bilim insanına göre kültürün temel niteliği olarak kabul edilebilecek olan gruplar halinde örgütlenme önemli bir yer tutar?


John Dewey

Bronislaw Malinowski

Max Weber

İbn Haldun

Ziya Gökalp


4.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi devleti merkezi bir hükümet ile belli bir toprak parçası üzerinde meşru güç kullanma yetkisini tekelinde tutan zorunlu politik örgüt olarak tanımlar? 


Max Weber

John Locke

Jean Jacques Rousseau

Thomas Hobbes

Adam Smith


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin sosyal sermayenin gelişimine yönelik sunduğu fırsatlardan biri değildir?


Toplum içinde bireyselleşme eğilimlerinin gelişmesine katkı sunmak.

Sosyal ilişki ağlarıyla öğrencilerin sosyal sermayesinin gelişimine katkı sunmak.

Toplumsal sorunlara ilişkin öğrencilerin sosyal farkındalığını geliştirmek.

Paylaşılan değerlerin etkinlik temelinde hayata geçirilmesini sağlamak.

Ortak toplumsal bir kimlik ve anlamların inşa edilmesini sağlamak.


6.Soru

I. Öğrencilerin mezuniyet sonrası topluma dahil olduklarına bilinçli birer vatandaş olmalarını sağlaması. II. Öğrencilere öğretim programındaki kazanımlara bağlı olarak zorunlu ya da seçmeli ders bağlamında hizmet temelli etkinliklere katılma fırsatı sunulması. III. Ders içeriği bağlamındaki kazanımları toplumdaki bireylerle etkin ve yapıcı bir işbirliği içinde edinilmesine yönelik öğretim üyesinin hizmet etkinliğini gerçekleştirecek ve bu hizmetten etkilenecek tarafları bilinçli olarak seçmesi ve bir araya getirmesi. IV. Öğrencilerin topluma hizmet etkinliğine ilişkin gözlem ve deneyimleri çözümlemesi ve yansıtması.

Yukarıdakilerden hangileri topluma hizmet eğitiminin bileşenlerindendir?


I, II

II, III

I, II, III

II, III, IV

I, II, III, IV


7.Soru

Kültürel farklılıkların bir arada yaşamasını sağlaması rolüyle öne çıkan dinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Kimlik işlevi

Toplumsallaştırma işlevi

Bütünleştirme işlevi

Organizasyon işlevi

Değer çatışmasını önleme işlevi


8.Soru

I. Devlet ve hükümetten bağımsızlık. II. Demokratik kurulum ve işleyiş. III. Gönüllüğe dayalı örgütlenme. IV. Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışma. V. Ekonomik karlılık güdülmemesi.

Yukarıdakilerden hangileri, sivil toplum kuruluşlarının temel özelliklerindendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

II, III, IV, V

I, II, III, IV, V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangi kelime vakıfların sunduğu hizmeti daha iyi tanımlar?


Aracı kurum

Gelir getirici kurum

Dini kurum

Sosyal kurum

Kültürel kurum


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pierre Bourdieu'nun sosyal sermayeye ilişkin görüşlerinden biridir?


Sosyal sermaye bireyin içinde bulunduğu koşullarla ilişkilidir ve daha çok sosyal etkileşimler üzerinden kurulur.

Sosyal sermaye toplumsal yapının bir görünüşüdür

Sosyal sermaye toplumda aktörler arasındaki ilişki ekseni üzerinde gelişir ve miras bırakılır

Sosyal sermayenin yaratılmasında toplum belirleyicidir.

Sosyal sermaye ağlar üzerinden yaratılan, bireylerin katılımıyla kazanılan ve
genişleyen bir olgudur


11.Soru

Topluma hizmet eğitimi bazı unsurların karşılıklı yarar sağlayan bir işbirliği yapmaları ilkesi üzerine kurulur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


Üniversiteler

Öğretim elemanları

Toplumdaki bireyler

Sivil toplum örgütleri

Anonim şirketleri


12.Soru

Topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin altı temel sistem bileşeni tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bileşenlerden biri değildir?


İlişkilendirilmiş kurumsal vizyon ve misyon

Yönetsel liderlik

Merkezi koordinasyon

Öğretim elemanı desteği ve katılımı

Bireysel ortaklıklar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının genel özellikleri içerisinde yer almaz?


Devlet ve Hükümetten Bağımsızlık

Demokratik Kurlum ve İşleyiş

Yerel, Ulusal ve Uluslararası Dayanışmada Güç Birliği

Ekonomik Kârlılık Hedeflenmesi

Gönüllüğe Dayalı Örgütlenme ve Çalışma Biçimi


14.Soru

Topluma hizmet bir terim olarak ilk kez ne zaman ortaya çıkmıştır?


Robert Sigmon ve Ramsey’in 1967’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptığı bilimsel çalışmalarda

1960’lardan itibaren ABD’de kurulan “Deneysel Eğitim Ulusal Topluluğu”nun ilkelerinde

1982’de “Ulusal Gençlik Liderlik Konseyi”nde

1984’te “Kampüs Sosyal Yardım Fırsat Ligi”nde

İngiltere’de “Toplumda Yurttaşlık ve Öğrenme Konseyi”nde


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşımlardan olan modern yaklaşımı tanımlayan bir ifadedir? 


Sivil toplum kavramı devlet dışında genelde sosyal yarar ve dayanışma niteliklerine sahip bağımsız özerk topluluklar karşılığında kullanılmaktadır. 

Sivil toplum kavramı genelde devlet ile sivil toplum yapılarını ayrı görüp ilişkileri inceleyen bir yaklaşım olarak ele alınmaktadır. 

Sivil toplum kavramı, yerelleşme, gönüllüleştirme, demokratikleştirme eğilimleri ile ele alınmaktadır.

Sivil toplum kavramı devletle eşdeğer bir karşılık olarak kullanılmaktadır. 

Sivil toplum anlayışı Antik Yunan ve Roma uygarlıkları felsefesinden esinlenilerek oluşturulmuştur. 


16.Soru

bilginin üretimiyle ilişkilidir ve okul ve öğretmen toplumla, toplumsal sorunlarla ilgilidir ve öğrencilere sorun çözme yöntemini temel alarak toplumsal sorunlara yönelik bir bilinç kazandırır” görüşünü savunur?


Eleştirel eğitim kuramı

Davranışçı kuram

Klasik öğrenme kuramı

Bilişsel kuram

Yapılsalcı kuram


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hutchison’ın (2001) topluma hizmet uygulamaları alanına ilişkin bilimsel çalışmaları derlediği çalışmasında topluma hizmet eğitiminin yükseköğretim kurumlarında kurumsallaşmasına ilişkin tanımladığı temel sistem bileşenlerden biri değildir?


Yönetsel liderlik

Merkezi koordinasyon

Öğretim elemanı desteği ve katılımı

Toplumsal farklılıklar.

Öğrenciler tarafından sahiplenme


18.Soru

I. Toplumda tüm yurttaşlar için sosyal hakları genişletmek. II. Eşitsizlikleri gidermek. III. Toplumdaki sosyal dayanışmayı ve özgürlüğü arttırmak. IV. Evrensel bir ulus bakışı oluşturmak. V. Feodaliteyi ortadan kaldırmak.  

Yukarıdakilerden hangileri, ekonomik pazara hükümetin müdahalesini içeren kapitalist sistemdeki devlet rolünün bileşenlerindendir?

 

 


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


19.Soru

Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi kapsamında ortaöğretime devam eden kız öğrenciler için aylık ne kadar yardım yapılmaktadır?


40

45

50

55

60


20.Soru

I. Din ve ondan doğan gruplar herhangi bir kültür çevresinde her türlü etkiden korunmuş, soyutlanmış olarak yaşar. II. Din ve ondan doğan grupların, hayatın bütün kısımları ve toplumun genel yapısı ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. III. Din ile toplum arasındaki ilişkiler tek yönlü değil, karşılıklı etki esasına dayanır. IV. Din; toplumu, toplumun kültürünü, toplumsal kurumları, toplumsal norm ve değerleri etkilediği gibi onlar da dini etkilemektedir.

Toplum-inanç etkileşimine yönelik yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

II, III, IV