Topluma Hizmet Eğitimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının genel özelliklerinden biri değildir?


Demokratik kurulum ve işleyiş

Gönüllülüğe dayalı örgütlenme ve çalışma biçimi

Yerel, ulusal ve uluslararası dayanışmada güç birliği

Devlet ve hükümete bağımlılık

Ekonomik karlılık güdülmemesi


2.Soru

I. Topluma hizmet eğitimi toplumsal yarar açısından önem taşır ve anlamlıdır. II. Hizmet etkinliği amaç ve gereksinmeleri karşılar. III. Toplumsal gereksinmeler tanımlanır. IV Hizmet etkinliği dersin amaçlarına yöneliktir. V. Topluma hizmet eğitimi çerçevesinde dersin amaçlarına yönelik ödev ya da projelerle iç içe geçer.

Yukarıdakilerden hangileri, topluma hizmet eğitimini uygulama temelli eğitimlerden farklı kılan özelliklerdendir?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, IV, V

I, II, III, IV, V


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığa doğrudan destek veren çalışmalardan biri değilidir?


Türk Böbrek Vakfı

Lösemili Çocuklar Vakfı

Türk Kalp Vakfı

Türk Kızılayı

Türk Diyabet Vakfı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “inanç”ın genel anlamdaki karşılığı doğru verilmiştir?


Bir şey hakkındaki kesin kabul ve retleri, inanılan şey, öğreti veya hükmü ifade eder.

Genel anlamı ile dini inancı ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamların oluşturduğu bütünü ifade eder.

Borçlu olma, üstün gelme, idare etme, itaat, kulluk, kölelik etmenin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Bir işi mükerreren ve dikkatlice yapmaları ve dolayısıyla sürekli yapılan ibâdet ve ayinler ifade eder.


5.Soru

Bir miktar mal veya mülkten gelirinin tamamen hayır işine ayrılması, insanların yararına tahsis edilmesi anlamına gelen kavram hangisidir?


STK

Vakıf

Yardım Kuruluşları

Dernekler

Sosyal Hizmet Kurumları


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının çevre konusunda topluma hizmet çalışmalarından biri değildir?


Kitle iletişim ve bilişim araçları yardımıyla halkın çevre konusunda bilinçlendirilmesi

Çevrenin korunması, düzenlenmesi ve geliştirilmesi ilişkin kamuoyu oluşturulması

Çevre kurumlarından vergi alarak iyileştirme çalışmaları yapması

Çevre koruma, düzenleme ve geliştirilme politikalarının oluşturulmasında baskı grubu oluşturulması

Çevre planlama, koruma, düzenlenme ve geliştirme konusunda çalışanlar ile halkın, yaygın ve hizmet içi eğitim etkinlikleriyle eğitilmesi


7.Soru

“İnsan, tabiatı gereği sosyal bir varlıktır” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?


E.Norbeck

E.Durkheim

İ.Haldun

P.L.Berger

K.Davis


8.Soru

Gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklar olarak  tanımlanan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? 


Dernek

Vakıf

Sendika

Mesleki kuruluş

Özel kuruluşlar


9.Soru

I. itim-öğretim. II. Bilimsel araştırma. III. Toplumsal katkı. IV. Ekonomiye katkı.

Yukarıdakilerden hangileri, üniversitelerin temel işlevlerindendir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


10.Soru

I. İnsanın kendisi dinin sistem haline gelişi ve kurumsallaşmasında rol oynamaz. II. İnanç-insan ilişkisi, inançtan insana, insandan inanca karşılıklı gidiş-gelişlerle gerçeklik kazanır. III. Yapılan araştırmalara göre dinî inanç, insanın zorunlu bir boyutunu oluşturmaktadır. IV. İnsan, tabiatı gereği inancı olmayan bir varlıktır.

Toplum ve dini inanç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II

II, III

III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


11.Soru

I. Eğitim- Öğretim
II. Toplumsal Katkı
III. Eleman Yetiştirme
IV. Bilimsel Araştırma
V. İstihdam sağlama
Yukarıdaki ifadeler kapsamında Topluma hizmet eğitimine ilişkin iş birliği paydaşlarından üniversitelerin bu alandaki işlevleri hangi seçenekte doğru ifade edilmiştir?


II-V

I-II-IV

I-II-V

I-II-III-IV

I-II-III-IV-V


12.Soru

Din ile ilgili yapılan tanımlardan “Din, bütün insan toplumlarında karşılaştığımız evrensel sosyal bir fenomendir.”tanımı kime aittir?


E.Durkheim

K.Davis

E.Norbeck

İ.Haldun

P.L.Berger


13.Soru

I. Liberal yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir.
II. Toplumcu kurama göre yurttaşlar belirledikleri değerlere göre bit toplumun üyeleri olup; bireysel görevlerini yerine getirip davranışlarını toplumsal amaçlarla örtüştürmeye çalışmalıdır.
III. Sivil toplum kavramının devletle eşdeğer bir karşılık olarak kullanılmaktadır.
Hangisi ya da hangileri Liberal ve Toplumcu bakışın özelliklerindendir?


I-II

II-III

Yalnız I

Yalnız II

I-III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet ile ilgili aranması gereken bir koşuldur? 


Öğrenci kulüpleri tarafından örgütlenmesi

Deneysel bir eğitim olması

Gönüllülük esasına dayanması

Staj etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi

Karşılıklı öğrenme ilkesi üzerine kurulması 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi topluma hizmet eğitiminin bireysel kazanımlara yönelik yararlarından biridir?


Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde tamamlayıcı ve geliştirici deneyimler sunar.

Topluma hizmet eğitimi toplumsal sorunlara ilişkin bir farkındalık kazandırır.

Topluma hizmet uygulamaları öğrencilerde sosyal adalet algısının gelişmesine katkı sağlar.

Topluma hizmet eğitimi etkinlikleri öğrencilerde demokratik tutum ve davranışların gelişmesine yönelik fırsatlar sunar.

Topluma hizmet eğitimi öğrencilerin sorgulama ve eleştirel düşünme becerilerine katkı sağlar.


16.Soru

Basketbol, voleybol, hentbol vb sportif çalışmalarla güçlendirilmiş beden eğitimi etkinlikleri sivil toplum kuruluşlarının hangi topluma hizmet etkinlikleri içerisindedir?


Eğitim

Sağlık

Çevre

Sosyo-ekonomik

Siyasi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde “din” kelimesinin İbranice’deki karşılı olan “dath” kelimesinin anlamı doğru verilmiştir?


Edebi yol, ezeli ve ebedî hakikat, ebedi kanun anlamlarını ifade eder.

Bir şey hakkında kesin kabul ve retleri, inanılan şey, öğreti veya hükmü ifade eder.

Kanun, hüküm ve yargı gibi anlamları ifade eder.

Bir işin, mükerreren ve dikkatlice yapılmasını ifade eder.

İtaat altına alma, köleleştirme, inanma, borçlu olmayı ifade eder.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan sosyal sermayenin özelliğine ilişkin değildir?


Sosyal sermaye toplumda ilişki ağları üzerinden paylaşılır ve ilişki ağlarıyla gelişir

Sosyal sermaye kişiler ve nesiller arası geçişkendir

Sosyal sermaye toplumsal güven, dayanışma, bütünlük, sivil toplum ve kamuyla ilişkilidir

Sosyal sermaye bir toplumda bireylerin nitelikleri ve bu niteliklerinin gelişme ve üretme
kapasitesiyle ilişkisi üzerine odaklanır

Sosyal sermayenin yaratılmasında birey belirleyicidir.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının etkinlik alanlarından biri değildir? 


Eğitim

Sağlık

Çevre

Siyasal

Ticaret


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, devletin özgürlükçü değil otoriter olduğunu savunur?


Thomas Hobbes

Jean Jacques Roussea

John Locke

Max Weber

Georges Burdeau