Hücre Kimyası Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Biyolojik sistemlerde bir tepkime gerçekleşeceği esnada, katalizörlük görevine sahip olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Amino asitler

Enzimler

Yağlar

Su

Proteinler


2.Soru

Standart koşullar altında bir reaksiyonda başlangıçtan denge durumuna kadar ki süreçte meydana gelen enerji değişimi, aşağıdaki sembollerden hangisi ile ifade edilir?


J/mol

∆G

∆G°

∆G°'

K'eq


3.Soru

ATP enerjisi ile C-C ve diğer bağların oluşmasını sağlayan enzim sınıfı aşağdıkilarden hangisidir?


Oksidoredüktazlar

Transferazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

Ligazlar


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ayna görüntüsü olmayan stereoizomerlerdir?


Yapı izomerleri

Enantiyomerler

Diastereomerler

Kiral moleküller

Hiçbiri


5.Soru

Atomların hareketinin enerjisine ne denir?


Mekanik enerji

Manyetik enerji

Potansiyel enerji

Elektrik enerjisi

Isı enerjisi


6.Soru

"Bu yöntemde, katı bir destek (Silika jel, SiO2 ya da alüminyum oksit Al2O3) üzerine sabitlenmiş optikçe aktif bir yardımcı ((+)-tartarik asit yada başka uygun optikçe aktif bileşik) kullanılır. Katı destek maddesi kolona doldurulur. Daha sonra rasemik karışım çözelti haline getirilerek kolona yavaşça boşaltılır. Uygun olan bir çözücü kolona aktarılarak rasemik karışımın yürümesi sağlanır."

Bahsedilen yöntem aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Pasteur Yöntemi

Moll Yöntemi

Enantiyomerleri diastereomere çevirmek

Gramms Yöntemi

Kiral kramatografik yöntem


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, metabolik yolların düzenlenmesinde etkili olan faktörler arasında yer almaz?


Transport

Kofaktör mevcudiyeti

Degredasyon

Ürün inhibisyonu

Nöral kontrol


8.Soru

Metabolik yolakların dallanma noktasına yerleşmiş olan  enzimlerin, metabolik yolağın hızını ayarlayan basamağı katalize etmesine ne ad verilmektedir?


Redoks

Enzim indüksiyonu

Hormonal Etki

Enzim Konsantrasyonu

Allosterik Etki


9.Soru

Bir molekülün bağ kırılmasına uğramadan, (?) bağları etrafında dönme hareketleriyle alabileceği geometrik düzenlenme aşağıdakilerden hangisidir? 


Reaktivite

Eliminasyon

İzdüşüm 

Konformasyon

Fonksiyonel grup


10.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Heterotroflar, karbon kaynağı olarak atmosferik CO2 ’yi kullanabilirler ve karbon içeren kompleks biyomolekülleri meydana getirirler.

Ototroflar karbonhidrat ve yağlar gibi kompleks karbon içeren bileşikleri sindirerek enerji elde ederler.

Anaeroblar  yaşamlarını devam ettirmek için O2 ’e ihtiyaç duymazlar.

Maya hücresi gibi pek çok hücre hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilmektedir. Bu tip canlılara aeroblar canlılar adı verilmektedir.

Ototroflar havanın bulunduğu ortamlarda yaşarlar ve moleküler O2 kullanırlar.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bazdır?


HCl

HBr

HNO3

NaOH

H2SO4


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağılan fazın katı, dağılma ortamının gaz olduğu kolloidlere örnek olarak verilebilir?


Duman

Süt

Mayonez

Yalıtım köpüğü

Sis


13.Soru

Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkimeye, suyun kendi kendine iyonlaşmasına ne ad verilir?


Brønstead-Lowry Olayı

Konjuge

Asitlik kuvveti

Otoprotoliz

Nötürleşme


14.Soru

5 g C6H12O6'nın 45 g suda çözülürek elde edilen çözeltinin kütle yüzdesi aşağıdakilerden hangisidir?


2

5

10

15

20


15.Soru

Elektron transferinin gerçekleştiği reaksiyonlarda katalizör olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Transferazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

Oksidoredüktazlar

Ligazlar


16.Soru

Metabolizma evrelerinden biri olan katabolizmanın I. evresinde aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?


Yağ asitleri ve monosakkarritler asetik CoA'ya okside olurlar.

Proteinler, yağlar ve polisakkaritler gibi makromoleküller kendi yapıtaşlarına yıkılırlar.

Asetil CoA sitrik asit döngüsüne girer.

ATP sentezlenir.

Oksidatif fosforilasyonun gerçekleştiği evredir.


17.Soru

İki hücreyi zarlardan geçen dairesel şekilli konnekson ya da neksus denilen yapılarla bağlar ve iletişim bölgeleri aşağıdakilerden hangisidir?


Sıkı bağlantılar 

Ara bağlantılar

Desmozomlar 

Geçitler (gap ya da oluklu bağlantı)

Hemidesmozomlar


18.Soru

Maya hücresi gibi hem oksijenli ve hem de oksijensiz ortamlarda yaşayabilen canlılara, ne ad verilir?


Zorunlu anaeroblar

Aeroblar

Ototroflar

Anaeroblar

Fakültatif anaeroblar


19.Soru

Hidrojen sülfat iyonunun (HSO4-) konjuge asidi ve konjuge bazı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


H2SO4 - SO42-

H2SO4 - H3O+

SO42- - H3O+

H3O+ - OH-

SO42- - OH-