Hücre Kimyası Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi DNA molekülünün özellikleri arasında yer almaz?


İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.

Sola dönüşümlü bir sarmaldır.

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar.

A daima T ile iki hidrojen bağı ve C ise G ile üç hidrojen bağıyla çift oluşturur.


2.Soru

  1. Allosterik etki
  2. Hormonal etki
  3. Enzim konsantrasyonu

Yuukarıdakilerden hangisi veya hangileri metabolizmanın regüle edilmesinde kullanılan mekanizmalardandır? 


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

I Nitrik Asit

II Karbonik Asit

III Laktik Asit

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri zayıf asittir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece I


4.Soru

Hangisi sadece RNA'da bulunan bazdır?


Adenin

Guanin

Sitozin

Timin

Urasil


5.Soru

I Seyreltik Çözelti

II Derişik Çözelti

III Doymuş Çözelti

Yukarıdaki çözelti türlerinden hangisi yada hangilerinin derişimi çözünen miktarı ile değiştirilebilir?


Sadece I

I ve II

Sadece III

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Aşağıdaki asitlerin hangisinin asitliği daha fazladır?


Perklorik asit

Sülfürik asit

Nitrik asit

Asetik asit

Karbonik asit


7.Soru

Ester hidrolizi hangi metabolik reaksiyon ile gerçekleşir?


Oksidasyon – Redüksiyon Reaksiyonları

Grup Transfer Reaksiyonları

Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

Non-Hidrolitik Kırılma Reaksiyonları

İzomerizasyon ve Yeniden Düzenlenme


8.Soru

I. Molekülün Lewis yapısı çizilir.
II. Molekül etrafındaki bağ elektron çifti ve ortaklanmamış elektron çifti sayıları belirlenir.
III. Elektron çiftlerinin türüne göre molekül geometrisi belirlenir.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri VSEPR teoremi ile bir molekül geometrisinin belirlenmesinde izlenecek adımlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi aromatik bileşikler arasında yer almaz?


Benzen

Furan

Siklohekzan

Pirol

Piridin


10.Soru

"Kandaki HCO3– -karbonik asit sistemi, pH 7,4’de etkili fizyolojik bir tampondur. HCO3– miktarının H2CO3 miktarına oranı, normalde 20:1’dir. HCO3– miktarı arttıkça kan pH’sı yükselir. Eğer HCO3– miktarı artar ve pH normal sınırların üstüne çıkarsa bu durum oluşur."

Yukarı açıklaması verilen aşağıdakilerden hangisidir?


Otoprotoliz

Hidroliz

Alkaloz

Asidoz

Nötralleşme


11.Soru

Su tarafından bağların kırılması (fonksiyonel grupların suya taşınması) aşağıdaki hangi enzim grupları tarafından gerçekleştirilir?


Oksidoredüktazlar

Hidrolazlar

Liyazlar

İzomerazlar

Ligazlar


12.Soru

R-SH genel formülü ile gösterilen fonksiyonel grup hangisidir?


Alkol

Tiyol

Eter

Keton

Karboksilli asit


13.Soru

  1. Bir molekül kendi ayna görüntüsü ile çakışmıyorsa kiraldir.
  2. Düzgün dört yüzlü tek bir stereomerkeze sahip ise molekül kiraldir.
  3. Eğer bir molekül simetri düzlemine sahip değil ise o molekül kiraldir.

Yukarıda kiral moleküllere sah,p verilen bilgilerden hangisi/leri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Metabolizma genellikle kaç farklı mekanizma ile regüle edilir ?


5

3

2

4

1


15.Soru

"Asit çözeltileri ile baz çözeltileri karıştırılırsa, asit ve baz arasında gerçekleşen tepkime nedeniyle tuz ve su oluşur."

Yukarıda açıklaması verilen tepkime aşağıdakilerden hangisidir?


Redoks tepkimeleri

Yer değiştirme tepkimeleri

Nötralleşme tepkimeleri

Yükseltgenme tepkimeleri

Katılma tepkimeleri


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi steroit yapısında değildir?


Estradiol

Testosteron

Kortizol

Aldesteron

Karotenoit


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en kuvvetli bazdır?


Perklorik Asit (HClO4)

Hidroklorik Asit (HCl)

Hidroiyodik Asit (HI)

Asetik Asit (CH3COOH)

Karbonik Asit (H2CO3)


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi polarimetre cihazının bileşenlerinden biri değildir?


Örnek tüpü

Analizör

Polarizör 


Işık kaynağı

Düzlem polarize olmuş ışık


19.Soru

Yukarıda açık halde verilen  stereomerkezli molekül nasıl adlandırılmaktadır?


2,3-Dikoropentanın

2,3-Diklorobütan

1,2-dimetilsiklopropan

2,3-dikloropentan

Mezo-2,3- diklorobütan