İdare Hukukuna Giriş Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Şartnamelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Şartnameler iki tarafın katılımıyla düzenlenirler.

Âkit tarafın idare ile pazarlık yapma şansı vardır. 

Şartnameler sadece sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hüküm içerirler.

Sözleşmenin yapılması sürecine ilişkin hükümlerde idare tek taraflı değişiklik yapabilir.

İmzalar atıldıktan sonra sözleşmenin yapılması sürecine ilişkin hükümlerde idare tek taraflı değişiklik yapabilir.


2.Soru

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için özel kişilerle idâre arasında yapılan sözleşmelere ne ad verilir?


müşterek emanet sözleşmesi

imtiyaz sözleşmesi

iltizam sözleşmesi

abonman sözleşmesi

yap işlet devret


3.Soru

Bir hakkın veya özgürlüğün sınırlanmasında kullanılan aracın, sınırlamayla ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması, bu aracın amaç için zorunlu ve gerekli olması ve nihayet söz konusu araçla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir denge olması olarak tanımlanan kolluk yetkisi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hukukilik ilkesi

Gecikmede tehlike bulunması ilkesi

Müdahalede haklılık ilkesi

Ölçülülük ilkesi

Liyakat ilkesi


4.Soru

Kolluk yetkileri hangi yönden sınırlandırılmamıştır?


Amaç

Şekil

Konu

Yer

Zaman


5.Soru

İdârî makamların idâre hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türüne ne ad verilir?


İdari yargı

Adli yargı

Vergi mahkemesi

Danıştay

Yargıtay


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda bir kamu görevlisi değildir?  


Muhtar

Hakim

Subay

Öğretmen

Doktor


7.Soru

Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından, kendi mal varlıklarını kullanarak ve kendi personeli eliyle yürütülen faaliyetler, kamu hizmeti olmaya elverişli faaliyetler denilince aynı zamanda diğer adı Organik Öğe olarak da bilinen aşağıdaki hangi öğeyi anlatmaktadır?


Kamu hizmetini sunanlar

Kamu Yararı

Kamu Hizmetinin Maddi Öğesi

Kamu Hizmetinin Manevi Öğesi

Kamu Hizmetine Yönelik Faaliyetler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemlerden değildir?


Bildirim alma

Emir ve uyarı

Faaliyetin durdurulması

Önleme araması

Ruhsat verme


9.Soru

I. Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerinde görev yaparlar.

II. Genel ida^re esaslarına göre yürütülmesi gereken kamu hizmetlerini yürütürler.

III. Yürüttükleri görevler, asli^ ve sürekli görevlerdir.

DMK'ya göre memurlarla ilgili yukarıdaki önermelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


10.Soru

"Toplumda ve idârede eşitliğin, hakkaniyetin, açıklığın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, yarışma ve hak etmenin, “hukuki yollardan” hakkını arama ve elde edebilmenin, kişilerin siyâsal ve diğer sübjektif yargılardan kendilerini arındırarak “kamu yararı” doğrultusunda kamu hizmetlerine alınmalarını ifade eder." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Liyakat sistemi

Adalet sistemi

Memurluk sistemi

Eşitlik ilkesi

Serbestlik ilkesi


11.Soru

Toplum için hayati bir değer ve önem taşıyan bazı faaliyetlerin kâr amacı gözetilmeksizin, idârece yürütülmek suretiyle toplumun bu hizmetlerden faydalandırılmasına ne ad verilir? 


Kamu Hizmeti

Kamu Gücü

Kamu Yararı

Virtüel Kamu Hizmetleri

Kamu İdaresi


12.Soru

Eğitim, sağlık ve şehir içi ulaşım hizmetleri hangi tür kamu hizmetlerine örnektir?


Ulusal kamu hizmetleri

Evrensel kamu hizmetleri

Virtüel kamu hizmetleri

Tekelli kamu hizmetleri

Tekelsiz kamu hizmetleri


13.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi kadrosu kaldırılan fakat memurluk statüsünden henüz çıkarılmamış bulunan memurların durumu anlatılır?


Kademe ilerlemesi

Disiplin cezası 

Kadro açığı

Özlük dosyası

Grev


14.Soru

"Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'nde Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca öğrenci lisans ve önlisans seviyesinde öğrenim görmektedir." Bir gazete yazısında geçen bu ifadeye göre Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim faaliyeti ne tür bir  kamu hizmetidir?


Bölgesel

Ulusal

Yerel

Tekelli

Evrensel


15.Soru

I. Denetim ve yönlendirme yetkisi,

II. Yaptırım uygulama yetkisi

III. Hizmet yararına fesih yetkisi 

IV. İmtiyazı satma yetkisi

Yukarıdaki seçeneklerden hangileri İmtiyaz Usulünde İdârenin Yetkilerindendir?


III ve IV

II ve III

I ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


16.Soru

Kural olarak hâkim kararı olmadan kimse aranamaz. Ancak gecikmede sakınca varsa mahallin
en büyük mülkî âmirinin yazılı emri ile arama yapılabilir. Bu tür aramaya ne tür bir kolluk işlemidir?


Denetim 

İzin verme

Önleme araması

Kimlik sorma

Ruhsat verme


17.Soru

İdârenin sözleşmelerinin bölümleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İdârenin sözleşmeleri şartname ve anlaşma bölümlerinden oluşmaktadır.

Şartnameler, doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı olarak düzenlenirler.

Şartname hükümlerini, sözleşme imzalandıktan sonra idâre tek taraflı olarak değiştiremez.

Anlaşma idâre ile sözleşmeci özel hukuk kişisi arasında imzalanan ve iki tarafın irâdelerinin uyuştuğunu gösteren belirten kısa bir belgedir.

İdârenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye anlaşma denmektedir.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, genel idârî kolluk faaliyetlerini yerine getirenler arasında yer almaz?


Polis

Jandarma

Çarşı bekçileri

Mahalle bekçileri

Savcı


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku alanında idarenin tek yanlı irade açıklaması ile hukuksal sonuç doğuran, hukuk düzeninde değişiklik yapan kamu hukuku işlemlerine verilen addır?


İç denetim

İdari işlem

Hiyerarşi

İdari vesayet

Kamuoyu denetimi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri adli kolluğun görevleri arasında yer alır?

I. İşlenen bir suçun takibi

II. Delillerin elde edilmesi

III. Faillerin yakalanması

IV. Faillere verilen cezaların infazı


Yalnız I ve II

Yalnız I ve III

Yalnız I, II ve III

Yalnız III ve IV

I, II, III ve IV