Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki maddelerden hangisi bakterilerin yaşamak için gereksinim duyduğu temel maddelerden değildir?


Azot

Bakır

Hidrojen

Karbon

Oksijen


2.Soru

DNA parmak izi saptama veya ribotiplendirme gibi kullanım alanları olan genetik tabanlı test aşağıdakilerden hangisidir?


Plazmid profili

Nükleotid dizileme

Özgün fragman uzunluğu polimorfizmi (RFLP)

Elektrik vurumlu saha jel elektroforezisi (PFGE)

Nükleik asit hibridizasyonu


3.Soru

Tuzlu ve yüksek pH’ya sahip ortamlarda yaşayabilen mikroorganizmalar hangi gruba giren canlı grubudur?


Termofilik-barofilik    

Termofilik-halofilik

Halofilik-alkalofilik

Mezofilik-alkolofilik

Psikrofilik-asidofilik


4.Soru

Bazı bakterilerde, özellikle gram negatif bakterilerde sitoplazmik membrandan orjin alan protein özellikte flamentöz uzantılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Spor

Kapsül

Fimbria

Flagella

Slime layer


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endotoksinlerin özelliklerinden biridir?


Canlı bakterilerden salınır.

Isıya dayanıksızdır.

Genellikle ateş oluşturmaz.

Toksoid hale dönüşür.

Sadece gram negatif bakterilerde bulunur.


6.Soru

I. Ateş
II. Hipotansiyon
III. Lökopeni
IV. Hipoglisemi
Yukarıdakilerden verilen reaksiyonlardan hangileri endotoksijenik mekanizma sonucu canlıda meydana gelebilir?


I ve II

II ve III

III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmalarda metabolizmayı azaltan bir etken değildir?


Kuruma

Sporlanma

Gıda azlığı

Üreme faaliyetleri

Sıcaklığın azalması


8.Soru

Kümeslerde, protozoa ve nemotod gibi parazitlerle ektoparazitlerin giderilmesi işlemine ne denir ?


Fenol indeksi

Kuarterner Amonyum Bileşikleri

Dezenfestasyon

Tindalizasyon

Pastörizosyan


9.Soru

İnorganik ve organik substratların okside olduğu ve son H alıcısı olarak moleküler O2’nin kullanıldığı solunum tarzı hangisidir ?


Anaerobik
Ekzergonik
Endergonik
Aerobik
Hiçbiri

10.Soru

Bakteri sınıflandırmasında en güvenilir yöntem hangi analizi temel alır?


Biyokimyasal analiz

Serolojik analiz

Kimyasal yapıların analizi

Morfolojik analiz

Genetik yapı analizi


11.Soru

Aşağıdaki bakterilerin hangisinde plazmid haricinde gen aktarımına yol açan transpozonlarda bulunmaktadır?


P.aeruginosa

E.coli

B. subtilis

S. pneumoniae

E.faecalis


12.Soru

I. Yapısında bulunan şeker riboz’dur.
II. Adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitlerine sahiptir.
III. Sarmal değil tek zincir formundadır.
IV. Adenin molekülü karşısında urasil yer alır.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri bakterilerdeki RNA molekülü için doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, III ve IV

II, III, IV


13.Soru

Gram negatif bakterilerin endotoksini olarak isimlendirilen, insanlar ile hayvanlar için oldukça toksik olan, membranın dış kısmında bulunan ve  hücre yüzeyine sıkıca bağlı olup  yalnızca hücre parçalandığında açığa çıkan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Membran lipopolisakkaridi

Membran proteini

Membran fosfolipidi

Membran lipoproteini

Membran peptidoglikanı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin üremesini hızlandıran bir faktördür?


Ortamda mikroorganizma varlığı

Ortamdaki patojen varlığı

Ortamın nemi

Dezenfeksiyon işlemi

Antisepsi işlemi


15.Soru

DNA’nın bir bölgesini ters tarafa döndürebilen varyasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?


Delesyon

Nokta mutasyon

İnsersiyon mutasyonu

Transpozon mutasyonu

İnvertible DNA sekansı


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda başlatıcı kodondur?


AGU

CUA

AUG

UGA

UCG


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi besiyerlerinin bileşimine giren başlıca maddelerden biri değildir?


Etil alkol

Et ekstraktı

Beyin ekstraktı

Maya ekstraktı

Sodyum klorür


18.Soru

Bir bakteriyofajın DNA’sının konak bakteri DNA’sına girerek o bakteriyi eritmeden, yani lize etmeden
bakterinin yaşamını sürdürme durumuna ne ad verilmektedir?


Kompetans

Transformasyon

Konjugasyon

Lizojeni

Rekombinasyon


19.Soru

Aşağıdaki ekzotoksin ve vücuda etkileri eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?


Antraks toksini – kusma ve ishal

Tetanoz toksini – sinir blokajı, felç

Difteri toksini – lokalize ödem

Enterotoksinler – sinir blokajı, felç

Kolera toksini – kaslarda yumuşak felç


20.Soru

Mikrobiyal hücreden DNA izolasyonu aşamaları hangi seçenekte doğru verilmiştir?


Proteinlerin çözülmesi, lipitlerin çözülmesi, hücrelerin parçalanması, DNA nın saflaştırılması

Lipitlerin çözülmesi,  hücrelerin parçalanması, Proteinlerin çözülmesi, DNA nın saflaştırılması

Hücrelerin ayrılması, hücrelerin parçalanması, proteinlerin ve lipitlerin uzaklaştırılması, DNA nın saflaştırılması

Proteinlerin ve lipitlerin uzaklaştırılması, hücrelerin birleşmesi, hücrelerin parçalanması, DNA nın saflaştırılması

DNA nın denatüre edilmesi, DNA nın miktarının tayini, hücrenin parçalanması, proteinlerin çöktürülmesi, DNA nın saflaştırılması