Ticaret Hukuku 2 Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Poliçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ekonomik açıdan kredi aracıdır.

Hukuki açıdan nitelikli havaledir.

Kabul aşaması bulunur.

Hamiline düzenlenemez.

Düzenleyen asıl borçlu konumundadır.


2.Soru

Bir kişinin kambiyo senetleri ile borç altına girebilmesi için aşağıdakilerden hangisine sahip olması gereklidir?


Kambiyo taahhüdü

Fiil ehliyeti

Menfi emre kaydı

Soyut borç ikrarı

Lehtar


3.Soru

Kanunda veya esas sözleşmede gösterilen bir sebebin gerçekleşmesi halinde, şirketi sona erdirme yetkisine sahip kişi veya makamlarca şirkete son verilmesine ne denir?


İnfisah

Fesih

Müteselli

İflas

Tasfiye


4.Soru

Bankalar tarafından çek karnesi kimlere verilir?


Bireysel müşterilere

Ticari müşterilere

Anlaşmalı müşterilere

Bireysel ve ticari müşterilere

Tüm müşterilere


5.Soru

Ortağın Şirketten Çıkarılma kararın kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde mahkemede iptal davası açabilir?


1 ay

2 ay

3 ay

6 ay

12 ay


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi borçluya borcunu yerine getirmek­ten kaçınma imkanı veren savunmadır?


Ziya

İptal

Mücerret

Defi

Özel


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette müdürlerin yükümlülüklerinden biri değildir?


Özen ve bağlılık yükümlülüğü

Bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu

Rekabet yasağı

Şirkete borçlanma yasağı

Eşit işlem yapma yükümlülüğü


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devir şekli açısından kıymetli evrak sınıflamasındandır?


Kamu Güvenine Sahip Olan Kıymetli Evrak

Alacak Senetleri

Nama Yazılı Kıymetli Evrak

Açıklayıcı Kıymetli Evrak

Soyut Kıymetli Evrak


9.Soru

Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır


Bir ödeme aracıdır.

Çekte muhatap bir bankadır.

Çek, emre nama ve hamiline yazılabilir.

Çek bedeli ödenmediğinde başvuru haklarını kullanabilmek için, protesto çekmeye gerek yoktur.

Çekin karşılığının bulunmaması halinde, çeki düzenleyenin cezai sorumluluğu yoktur.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi batıl kararlardan biri değildir?


Belli bir sakatlık nedeniyle, baş­tan itibaren kendilerine bağlanan hukuki sonucu doğurmayan ve geçerli hale getiri­lemeyen kararlar

Eşit işlem ilkesine aykırı olan kararlar

Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözet­meyen kararlar

Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez ni­telikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar,

Diğer organların devredilemez yetkilerine gi­ren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar


11.Soru

Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek hangi gün ödenir?


İbrazdan önce

İbraz günü

İbrazdan 1 gün sonra

İbrazdan 2 gün sonra

İbrazdan 3 gün sonra


12.Soru

Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönemi sonundan itibaren kaç ay içinde yapılır?


1

2

3

4

5


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirketin kuruluş aşamalarından biri değildir?


Şirket sözleşmesinin, tek ortaklı limited şirketlerde taahhütnamenin düzenlenmesi ve kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması

Esas sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve tamamının şartsız ödeneceğinin üstlenilmesi

Ön ortaklığın kurulması

Ön ortaklığın kurulması ile şirketin tescil ve ilan edilmesi arasındaki işlemlerin yapılması

Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununda Çek Kanunudur?


5940

5941

5942

5943

5944


15.Soru

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka ne adı verilir?


Emtia senedi

İrat senedi

İntifa senedi

Kanbiyo senedi

Pay senedi


16.Soru

Borçlunun belirli bir alacaklıyla olan ilişkisinden kaynaklanan defilere ne ad verilir?


Mutlak defi

Nisbi defi

Senet metninden anlaşılan defi

Senetteki bir taahhüdün geçersizliğine ilişkin defi

Şahsi defi


17.Soru

Hamiline yazılı kıymetli evrakın iptali için hak sahibinin kıymetli evrakın iptali talebiyle hangi görevli mahke­meye başvurması gerekir?


Asliye ticaret

Asliye hukuk

Asliye ceza

Sulh ceza

İdare


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette ortakların parasal nitelikteki hak ve borçlarındandır?


Genel kurul toplantılarına katılma

Şirket yönetimine ve temsiline katılma

Bilgi alma ve inceleme

Oy hakkı

Rüçhan hakkı


19.Soru

Kooperatiflerde zorunlu organlardan hangisi karar organıdır?


Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetçiler

Genel müdür

Başkan


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortaklarının en geniş anlamı ile ekonomilerini geliştirme, menfaatlerini koruma ve güven altına alma amacını izleyen, bunun için karşılıklı yardım, yararlandırma ve dayanışma gibi ortağın kişiliğine bağlı araçları kullanan, eşitlik il­kesinin bütün kapsamı ile uygulandığı kişiler top­luluğu şeklinde tanımlanan ortaklıktır?


Anonim şirket

Vakıf

Kooperatif

Dernek

Limited şirket