Halkla İlişkiler Kampanya Analizi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Araştırma sürecinde incelenmekte olan olayın bizzat gerçek tanığı tarafından elde edilen, daha maliyetli olmasına rağmen daha güvenilir olan veri kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


SWOT Analizi

Birincil Veriler

İkincil Veriler

Paydaş analizi

Kurum analizi


2.Soru

Halkla ilişkilerin ……………………….. ; belirlenen hedef kitleye doğru mesajların, doğru mecralar aracılığı ile iletilmesidir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


temel amacı

temel aracı

araçları

vizyonu

misyonu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya sürecinde ölçme ve değerlendirme aşamasının en gelişmiş düzeyidir?


Mesajın dağıtımı ve medyadaki yerleştirmesinin ölçülmesi

Hedef kitlenin mesajın farkına varıp varmadığının ve anlayıp anlamadığının ölçülmesi

Hedef kitlenin tutum ve davranışlarındaki değişimin ölçümlenmesi

Pazardaki rekabetin ölçümlenmesi

Markanın dağıtım gücünün ölçümlenmesi


4.Soru

Halkla ilişkiler kampanyaları kapsamında .......................................... ile, hedef kitlenin kim olduğu, sosyo-demografik ve ekonomik bağlamda kimlerden oluştuğu, ihtiyaç ve beklentileri, kuruma yönelik algıları, tutum ve inançları, sosyo-kültürel çevreleri detaylı bir şekilde belirlenir.

Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Kurum analizi

Hedef kitle analizi

Pazar analizi

SWOT analizi

Rekabet analizi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanya sürecindeki adımlar arasında yer almamaktadır?


Araştırma

Planlama

Koordinasyon

Değerlendirme

Uygulama


6.Soru

1940’lı yıllarda ve arkadaşları ile birlikte enformasyonun aktarılması ve tutumların değişmesinde birincil grupların kitle iletişim araçlarına göre daha etkili olduğunu savunan ve iletişim kuramları bağlamında sınırlı etkiler dönemi başlatan yazar aşağıdakilerden hangisidir?


Enrico Barone

Maffeo Pataleoni

Ugo Mozzola

George J. Stigler

Paul Lazarsfeld


7.Soru

………………, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tanımlar?


Hedefler

Amaçlar

Araçlar

İletiler

Kiteleler


8.Soru

İşletmelerde stratejik yönetim fonksiyonunun en önemli aktörü aşağıdakilerden hangisidir?


SWOT analizi

Performans Göstergeleri

Kaynak planları

Halkla ilişkiler

Ölçülebilir Hedefler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kurumun dış hedef kitlesi içerisinde ele alınabilecek dış çevre türlerinden biri değildir?


Politik-hukuki dış çevre

Sosyo-kültürel dış çevre

Teknolojik dış çevre

Marjinal dış çevre

Ekonomik dış çevre


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle belirlenmemesinin dezavantajlarından biri değildir?


İlgili, ilgisiz tüm topluluk, grup ve bireylere ulaşılması, mali kaynak ve emeğin heba olmasına neden olur

Farklı hedef kitlelerin hazırlanan ortak mesajı anlaması zorlaşır

Materyal ve ekipman ile zaman etkin biçimde kullanılamaz

Kampanya beklentiyi karşılamaz ve hedeflere ulaşılamaz

Kampanya kapsamında çalışan personele fazladan ödeme yapılır


11.Soru

Amaçların sahip olması gereken nitelikler, sözcüklerin İngilizce baş harflerinden oluşan SMARRTT amaçları şeklinde özetlenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi SMARRTT amaçlarından biri değildir?


Spesifik

Ölçülebilirlik

Ulaşılabilirlik

Gerçekçilik

Çağdaşlık


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cutlip, Center ve Broom’un halkla ilişkiler kampanya süreci modelinin aşamalarından biri değildir?


Halkla ilişkiler problemlerini tanımlama

Planlama ve programlama

Eyleme geçirme ve iletişim

Konumlandırma ve bölümleme

Programı değerlendirme


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış analizde incelenen bileşenler arasında yer almaktadır?


Kurum kültürü

Medya

Kurum imajı

Tarihsel gelişim süreci

Kurum alt yapısı


14.Soru

Örgüte bireyler tarafından taşınan değerler, inançlar, törenler, efsaneler, sayıltılar, ideolojiler, normlar ve simgelerin örgüt üyelerince paylaşılarak benimsenmesi sonucunda tamamen örgüte özgü yeni ve farklı inanç ve beklenti örüntüleri biçiminde dönüşümüyle oluşmuş örgütsel anlamlar ve semboller sistemine ne ad verilir?


Örgüt stratejisi

Örgüt amacı

Örgüt organizması

Örgüt hedefleri

Örgüt kültürü


15.Soru

Bir kurumun, kurulduğu yerdeki komşu çevresi yani diğer kurum ve kuruluşlar ile yöre sakinleri ve yakın çevresini oluşturan dış hedef kitle grubu aşağıdakilerden hangisidir? 


Ortaklar 

Kanaat önderleri 

Toplumsal çevre 

Tedarikçiler 

Rakipler 


16.Soru

Bilinçli hedef kitlenin aktif hedef kitle olabilmeleri amacıyla kampanyalarda sıklıkla hangi temalı mesajlar verilmelidir?


Doğal hayatla ilgili olumlu mesajlar

Bilgilen ve bilgilendir

Yöreye yönelik turistik hareketlilik

Sivil toplum örgütleri

Sosyal sorumluluk mesajları


17.Soru

Belirli özelliklere göre seçilmiş 6-10 kişiyle, ilgili alanda serbest bir tartışmaya dayalı yürütülen nitel araştırma tekniğine ne ad verilmektedir?


Deneysel araştırma

Anket

Odak grup

Davranışsal veriler

Kurum analizi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumla ilişkisindeki konumuna göre hedef kitle kategorilerden değildir?


İç ve dış hedef kitle

Birincil, ikincil ve marjinal hedef kitle

Kararlı Hedef Kitle

Mevcut ve potansiyel hedef kitle

Destekleyen, karşı ve kararsız hedef kitle


19.Soru

I. Mesaja maruz bırakma

II.Mesajın doğru yayılması

III. Mesajın kabul edilmesi

IV. Tutum değişikliği

V. Davranış değişikliği

Yukarıdakilerden hangileri uygulama aşamasının temel amaçları ile ilişkilidir?


I,  II, III, IV, V

I, II ve V

III, IV ve V

I, III ve IV

II, III, IV ve V


20.Soru

Toplumun çeşitli kesimleri nezdinde ağırlığı ve etkisi olan belirli bir konuda uzman ya da otorite sahibi insanlara verilen isim nedir? 


Tedarikçiler

Toplumsal Çevre

Finans Piyasası

Rakipler

Kanaat Önderleri