Hücre Kimyası Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Doğrusal
  2. Halkasal
  3. Sarmal

Yukarıdakilerden hangileri spesifik bir amaca yönelik her reaksiyon dizisi bir metabolik yolaklardandır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

11,7 mg NaCl 500 mL sudaki çözeltisinin ppm cinsinden derişimi aşağıdakilerden hangisidir? 


2,925

5,85

11,7

23,4

35,1


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makro moleküllere örnek olarak verilemez?


nükleik asitler

üre

proteinler

karbonhidratlar 

lipitler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücrenin anorganik bileşenlerinden biridir?


Su

Hormon

Vitamin

Yağ

Protein


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi baz değildir?


NaOH

CH3NH2

HNO2

NH2OH

NH3


6.Soru

‘∆G’  neyi ifade etmektedir?


Termodinamik

Serbest enerji değişimi

Standart serbest enerji değişimi

Atmosfer

Modifiye edilmiş standart serbest enerji değişimi


7.Soru

Hidroliz reaksiyonu sırasında ne olur?


Büyük bir organik molekül su ile tepkimeye girerek parçalanır.

Birden çok madde tepkimeye girerken büyük molekülden küçük moleküller ayrılır.

Bir molekülden ayrılan grupların bağlı olduğu atomlar arasında yeni bir bağ oluşur.

Peptid bağları kurulurken amit fonksiyonel grubu meydana gelir.

Bir hidrojen atomu halojen atomu ile yer değiştirir.


8.Soru

  1. Arrhenius asit-baz tanımı
  2. Brønsted-Lowry asit-baz tanımı
  3. Lewis asit-baz tanımı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri en çok kullanılan asit-baz tanımları arasındadır?


I-II-III

I-II

I-III

II-III

Yalnız II


9.Soru

I Ametaller değerlik kabuklarından elektron vererek pozitif yüklü iyonlar olan katyonları,

II Metaller ise değerlik kabuklarına elektron alarak negatif yüklü iyonlar olan anyonları oluştururlar. 

III Soygazlar değerlik kabukları dolu kararlı elektron dizilimine sahiptirler.

Periyodik tablodaki temel elementler ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


10.Soru

I Karbonik Asit / Karbonat

II Asetik Asit / Asetat

III Hidrojen Fosfat/ Dihidrojen fosfat

Yukarıdaki tampon sistemlerinden hangisi yada hangileri vücutta asit-baz dengesini sağlayan başlıca tampon sistemlerindendir?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece III


11.Soru

Titrasyon aşağıdakileden hangisinde doğru açıklanmıştır?


Su molekülünün başka bir su molekülü ile hidronyum ve hidroksit iyonu oluşturduğu tepkimedir

Bir tuzun katyonunun veya anyonunun ya da her ikisinin su ile tepkimesidir

Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında, sistem bu etkiyi azaltacak yöne kendiliğinden kaymasıdır

Derişimi bilinen, standart çözelti yardımıyla derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimini bulmak için uygulanan yöntemdir

Bir asitle bir bazın tepkimeye girmesidir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin hücrede enerji kaynağı olarak kullanıldığı yerlerden biri değildir?


Biyosentetik reaksiyonlarda

Redüksiyon Reaksiyonları

Fiziksel hareketlerde

Aktif taşımayı sağlayan biyokimyasal reaksiyonlarda

Sinirsel iletimi sağlayan reaksiyonlarda


13.Soru

Bu diklorobütanın kaç stereoizomere sahip olması gerekir?


1

2

3

4

5


14.Soru

Hücrede oluşan artık ürünler ve sıvıların depolandığı, bitkilerde depo ve sindirim işlevlerinin yanı sıra deplazmoliz (su kaybı) ve turgor basıncının korunmasında önemli bir role sahip olan organele ne ad verilir?


Peroksizom

Vakuol

Lizozom

Endoplazmik redikulum

Golgi Kompleksi


15.Soru

Oklet kuralına göre kovelent bağ oluşumunda bir elektron paylaşılarak aynı iki atom kimyasal bir bağ oluşturuyor ise oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?


Tekli polar kovalent bağ

Çoklu apolar kovalent bağ

Tekli apolar kovalent bağ

Çoklu polar kovalent bağ

İyonik bağ


16.Soru

  1. Kuvvetli asit ve kuvvetli bazların tuzları hidroliz olmaz. Hem anyon hem de katyon hidroliz olmaz.
  2. Kuvvetli asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; katyon hidroliz olur, anyon olmaz, pH<7’dir.
  3. Zayıf asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzlar; anyon hidroliz olur, katyon hidroliz olmaz, pH>7’dir.
  4. Zayıf asit ve zayıf bazlardan oluşan tuzlar; anyon ve katyon hidroliz olur, çözeltinin asidik mi, bazik mi olduğu iyonların Ka ve Kb değerlerine bağlı

Hidroliz ile ilgili yukarıdaki ifadelaerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

III ve IV

II, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

ATP’nin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Fosfoester bağları

Guanin

Adenin

Riboz

Fosfoanhidrit bağları


18.Soru

I. DNA

II. RNA

III. İç zar

IV. Ribozom

Yukarıda verilenlerden hangileri mitokondrinin yapısında bulunur?


I, II

III, IV

I, III, IV

II, III, IV

Hepsi


19.Soru

Bir HCl sulu çözeltisinin pH değeri 5 ise hidrojen iyonu derişimi molarite cinsinde aşağıdakilerden hangisidir?


105

10-9

10-4

10-5

9


20.Soru

Disübstitüe alkenlerde ikili bağ karbonları üzerindeki sübstitüentler, ikili (π) bağın aynı yüzünde bulunuyorlarsa nasıl adlandırılırlar?


Geometrik izomer

Cis izomer

Yapısal izomer

Optik izomer

Trans izomer