Hukukun Temel Kavramları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi,  kanunun başka bir idarî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme (temyiz) merci olup, kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar?


Danıştay 

Ceza Mahkemeleri

Yargıtay 

Bölge İdare Mahkemeleri

İlk Derece Mahkemeleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında Türk Medeni Kanunu'nun kabulü ile ortaya çıkan sonuçlardan değildir?


Modern hukuki düşünce ve hukuk kültürü de benimsenmiş olması

Çok eşli evliliğin yasaklanması ile tek eşli evliliğin kabulü başta olmak üzere aile düzeni ve evli kadının statüsünde kökten bir değişim gerçekleştirilmiş olması

Hukuk birliği ve tekliğinin sağlanmış olması

Türkiye'nin böylelikle laik bir hukuk düzenine geçmiş olması

Türkiye'nin Common Law hukuk sisteminin bir parçası olması 


3.Soru

Aşağıdaki hukuk alanlarından hangisine ilişkin bir uyuşmazlığı çözerken hakimin hukuk yaratması söz konusu olamaz?


Miras hukuku

Ticaret hukuku

Borçlar hukuku

Medeni hukuk

Ceza hukuku


4.Soru

Bir kimsenin hukuka aykırılık oluşturan kusurlu bir davranışı sonucu başkasına verdiği zararın o kişiye ödettirilmesine ne ad verilir?


Ceza 

Cebri icra

Tazminat

Mutlak Butlan

Nispi Butlan


5.Soru

Bir davada ileri sürülen taleplerin maddi hukuk kurallarına göre incelenmesi sonucunda davanın esas bakımından kabulü veya reddi şeklinde mahkemece verilen nihai karara ne ad verilir?


Onama

Red

Kabul

Hüküm 

Ara Karar


6.Soru

  1. Hukuki yaptırımlar, hukuk kurallarının ihlali halinde uygulanır.
  2. Hukuki yaptırımlar türlerine göre kişiler üzerinde farklı etkiler yaratır.
  3. Tek bir hukuka aykırı eylem varsa sadece bir hukuki yaptırım uygulanacaktır.
  4. Hukuki yaptırım uygulama yetkisi devlet tekelindedir.
  5. Hukuki yaptırımlar da diğer sosyal düzen kurallarında olduğu gibi manevi yaptırımlar da içerir.

Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?


1

2

3

4

5


7.Soru

Genel kabul gören bir yaklaşıma göre sosyal düzen kuralları dört başlıkta incelenir. Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Görgü kuralları

Hukuk kuralları

Siyasi kurallar


8.Soru

“Değerler sistemi içinde, insan davranışları hakkında “doğru” ya da “yanlış” bulma açısından yapılan değerlendirmelerin bütünü” olarak tanımlanabilecek kurallar aşağıdakilerden hangisidir?


Din kuralları

Ahlak kuralları

Hukuk kuralları

Görgü kuralları

Nezaket kuralları


9.Soru

Hukuk sisteminin nihai amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Düzeni sağlamak

Kişisel özgürlüğü korumak

Taraflar arası anlaşmayı sağlamak

Özgürlüğü sağlamak

Adaleti gerçekleştirmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan hakları mahkemesinin organlarından biri değildir


Genel Kurul

Komite 

Disiplin Kurulu

Daire 

Büyük Daire


11.Soru

  1. İlk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlamak
  2. Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece hukuk mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek
  3. Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek
  4. Yargı çevresindeki yetkili ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek

Yukarıdakilerden hangileri bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri arasında sayılabilir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


12.Soru

İngiltere parlamentosunun yasama faaliyeti sonucu oluşmuş bulunan yasa hukukunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Equity

Roma hukuku

Common law

Pandekt hukuku

Statute law


13.Soru

Tarafların serbest iradeleriyle başka türlüsünü belirlemedikleri taktirde uygulanan hukuk kuralları aşağıdakilerden hangisidir?


Emredici hukuk kuralları

Yorumlayıcı hukuk kuralları

Tamamlayıcı hukuk kuralları

Tanımlayıcı hukuk kuralları

Diğer hukuk kuralları


14.Soru

Yargıtayda kaç tane hukuk dairesi bulunur?


10

11

12

13

14


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özellikleri arasında değildir?


Hukuk kuralları geneldir.

Hukuk kuraları soyuttur.

Hukuk kuralları yaptırıma bağlıdır.

Hukuk kuralları kişisel menfaati gözetir.

Hukuk kuralları süreklidir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili doğrudur?


Bireyler doğrudan başvurabilmektedir.

Başvurular sadece İngilizce olabilir.

Hükümetler başvuruda bulunabilir.

Duruşmalar kapalı yürütülür.

Başvurular duruşmasız yapılır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılamasında görevli özel mahkemelerden biri değildir?


Çocuk mahkemesi

Çocuk ağır ceza mahkemesi

Asliye ceza mahkemesi

İcra ceza mahkemesi

Fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevlerinden biridir?


Yargı çevresi içerisinde bulunan ilk derece ceza mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek,

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak,

Yargı çevresindeki yetkili ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasına fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki
mahkemenin yargı sınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar vermek,

İlk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağlamak,

Yargı çevresindeki ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkması hâlinde, o
davanın bölge adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir adlî yargı ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkında karar
vermek,


19.Soru

Danıştay kaç daireden oluşur?


10

11

12

13

14


20.Soru

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında ortaya çıkan bir görev uyuşmazlığı, hangi merci tarafından çözülecektir?


Uyuşmazlık Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi

Yargıtay

Danıştay

Bölge Adliye Mahkemesi