İktisadi Düşünceler Tarihi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Devletin ekonomik hayat üzerindeki ayrıntılı müdahaleleri ortadan kaldırılmalıdır.

II. İthal kotaları ve ihracat kısıtlamaları kaldırılmalıdır.

III. Yeni girişimlerin kurulması konusunda cesaret kırıcı olan sübvansiyonlara son verilmelidir.

IV. Hükümetin dengeleyici paracı/moneter ya da maliye politikalarına başvurabilmelidir.

Verilenlerden hangisi ya da hangileri Monetarizmin önerileri ve uygulamaları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II ve III

II, III ve IV


2.Soru

Monetarist görüşe göre para arzındaki artışın ne kadar sürede fiyatları artıracağı öngörülmektedir?


1- 3 ay

6-9 ay

9-12 ay

12-18 ay

18-24 ay


3.Soru

Fiyatın dikey, miktarın da yatay eksende yer aldığı bir çizelgede, arz eğrisinin pozitif, talep eğrisinin de negatif eğimli olarak birbirini kestiği grafik, iktisat literatüründe nasıl adlandırılmaktadır?


 Marshall Makası olarak.

Pareto Makası olarak.

Cournot Makası olarak.

Jevons Makası olarak.

Walras Makası olarak.


4.Soru


Tek tek gözlemlerden genel ilkelere varmak için kullanılan akıl yürütme yöntemine ne denir?
Tümevarım.

Tümdengelim.

Hipotez.

Varsayım.

Rasyonalite.


5.Soru

Birey davranışlarının içinde bulundukları kurumsal kısıtlar bilinmeden anlaşılamayacağını, bu nedenle de iktisadi hayattaki rollerin açıklanması gerektiğini savunan ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Eski kurumcu iktisat

Yeni kurumcu iktisat

Toplumsal iktisat

Bireye dayalı kurumsal iktisat

Temel iktisat


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, insanların tercihlerini yaparken kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda ve kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmelerini ifade eder?


Rasyonellik

Maksimizasyon

Marjinalizm

Marjinal fayda

Denge


7.Soru

Doğal işsizlik oranı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Ekonomi her zaman klasiklerin iddia ettiği gibi tam istihdam düzeyinde dengededir.

Yeni Klasik İktisat Teorisinin öne sürdüğü bir kavramdır.

Doğal bir işsizlik oranını devlet sürekli olarak ortadan kaldırabilir.

Asgari ücret, işsizlik tazminatı gibi piyasa dışı uygulamalar uzun vadede işsizliğin azaltılmasını sağlar.

İnsanların daha iyi bir iş arama neticesinde belirli bir süre işsiz kalmasıyla oluşur.


8.Soru

1929 Büyük buhran sonuçları itibariyle milyonlarca insanı etkilemiştir ve kriz büyük bir yoksulluğa ve sefalete sebep olmuştur, bu durumun sonucunda Klasik iktisadın bütün öğretilerinin işe yaramadığı anlaşılmıştır buna göre sonuç olarak neye ulaşılmıştır?


Kriz yıllarında pek çok Amerikalı iktisatçı krizden çıkartacak politikalar geliştirmiştir.

Federal hükümetin devlet harcamalarını artırarak bütçe açığı vermesi sorun olmuştur.

Bayındırlık programları oluşturulmalıdır ve merkez bankası kredi kanalını gevşetmelidir.

Ekonomideki tüm sorunlarla etkin bir biçimde mücadele edecek devlet kontrolüne ihtiyaç vardır.

Kamu harcamaları kısılarak toplam harcamalar azaltılmıştır ve gelirdeki artışlar minimum düzeye indirilmiştir


9.Soru

Bir ekonomide başkalarının durumunu kötüleştirmeden hiç kimsenin durumunun iyileştirilemeyeceği genel denge durumuna ne ad verilmektedir?


Pareto etkinliği.

Kısmi denge modeli.

Değişim teorisi.

Pareto optimumu.

Refah iktisadı.


10.Soru

İktisadi düşüncede önemli yer tutan Keynes yaklaşımı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Keynesyen yaklaşım Ortodoks İktisadı’nın en önemli yaklaşımıdır.

Keynes’in fikirleri Neo klasik iktisada bir tepki olarak doğmuştur.

Keynesyen yaklaşım iktisadi düşüncenin en önemli okullarından birisidir.

Keynes Neo Klasik okulun hiç bir varsayım ve yöntemini kesinlikle kullanmamıştır.

Keynesyen yaklaşım John Maynard Keynes tarafından 1936’da yazılan “İstihdam, faiz ve paranın genel teorisi” adlı kitap ile başlamıştır.


11.Soru

Kayıtsızlık eğrileri analizinde, bu eğrilerin şeklinin orijine göre dışbükey olmasının nedeni hangi durumdan kaynaklanmaktadır? 


Artan verimler kavramından.

Azalan marjinal fayda kavramından.

Azalan verimler kavramından.

Eğrilerin eğiminin pozitif olması durumundan.

Eğrilerin eğiminin negatif olması durumundan.


12.Soru

Marjinal tüketim eğiliminin 0,80 olduğu bir ekonomide, devlet harcamalarındaki 100 birimlik bir artış, milli gelirde ne kadarlık bir artış yaratacaktır?


100

200

300

400

500


13.Soru

Keynes'e göre kriz dönemlerinde para politikasının etkinliğini olumsuz etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Merkez bankasının bağımsızlığı

Likidite tuzağı

Sermayenin marjinal etkinliği

Marjinal tüketim eğilimi

Marjinal tasarruf eğilimi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fizyokrat düşünürlerden biridir?


Colbert

Petty

Bodin

Turbot

Cromvell


15.Soru

  1. Devletin ekonomik hayat üzerindeki ayrıntılı müdahaleleri ortadan kaldırılmalıdır.
  2. Destekleme alımlarına son verilmelidir.
  3. Genel fiyat ve ücret kontrollerine son verilmelidir.
  4. Kamu toplu konut yapımı ve konut yapımını desteklemeye yönelik yardım programları teşvik edilmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri Monetarizm'in temsilcisi Milton Friedman'ın önerilerindendir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


16.Soru

İstikrar, düzenlilik ve süreklilik gösteren inanç, davrnaış veya faaliyet biçimine ne ad verilir?


Kuruluş

Gelenek

Kurum

Töre

Nizam


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik gelişme ve istikrarla ilgili olarak Monetarizmin iddiasıdır?


Para talebi fonksiyonu kısa ve uzun dönemli ayrımları belirtilerek yapılandırılmalıdır.

İsteğe bağlı politikalara bağlı olarak para ve maliye politikalarının etkisiz olduğu yapılar geçicidir.

Ekonomik gelişme ve istikrar gerçekte dolaşımda olan para miktarı üzerinden yönetilerek sağlanmalıdır.

Adam Smith’in görüşlerine bağlı kalarak siyasal iktisadı ön plana almak ve paranın uzun dönemli etkisizliğini gidermek önemlidir.

Piyasa kendiliğinde tam istihdamı sağlayabilir bunu8n için gerekli olan ekonominin insanların gereksinimlerini karşılama yeteneğine güvenmektir.


18.Soru

Aşağıdaki hangi iktisatçı tarihçi okulun öncülerinden birisidir?


Karl Marx

Joseph Proudhon

Georges Sorel

Gustov Schmollar

Simonde de Sismondi


19.Soru

I- Cournot - Monopol teorisi II- Thünen - Marjinal verimlilik III- Gossen - Azalan marjinal fayda yasası IV- Piero Sraffa - Emek değer teorisi Yukarıda verilen iktisatçılar ve literatüre katkıları ile ilgili eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III


20.Soru

Keynes'e göre tüketim neyin fonksiyonudur?


Faizlerin

İstihdamın

Para arzının

Gelirin

Beklentilerin