Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bakteriyel infeksiyonların oluşma aşamasında adezyondan sonra gelen aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Bakterinin konakçı vücuduna girişi

İnvazyon

Konak hücreye tutunması

Bakterinin üremesi

Konakçı hücrelerde hasar oluşturması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemleri arasındadır?


Kristal viyole ile boyama

Metilen mavisi ile boyama

Negatif boyama

Gram boyama

Karbol fuksin ile boyama


3.Soru

Bakteriler üreme sıcaklığı derecelerine göre sınıflandırıldığında 20-45 °C aralığında gelişim gösterenler aşağıdakilerden ahangi grupra yer alır?


Termofilikler
Mezofilikler
Psikrofilikler
Hipertermofilikler
Psikrotroflar

4.Soru

Mikroorganizmaların tüm fomlarının elemine edildiği işleme ne ad verilir


Dezenfeksiyon

Antisepsi

Biyogüvenlik

Sterilizasyon

Kemoterapi


5.Soru

Kirby-Bauer tekniği uygulamak için aşağıdaki maddeleri uygun sıraya koyunuz. 

1. Mikroorganizmanın sıvı kültürden Müller Hinton Agara yayma ekimi yapılır. ,

2. Zon çapları ölçülür.

3.Test edilecek antibiyotik diskleri yerleştirilir ve inkübasyona bırakılır


1-2-3

1-3-2

2-3-1

2-1-3

3-1-2


6.Soru

Aşağıdaki hangisi bakteriyel sınıflandırmada en geneli ve en özeli ifade etmektedir?


Takım, tür
Bölüm, tür
Alem, tür
Takım, cins
Alem, cins

7.Soru

I. Hedef DNA
II. Primerler
III. Sıcaklığa dayanıklı DNA polimeraz
IV. Nükleotid bazları
V. Magnezyum
Yukarıda numaralandırılmış materyallerden hangileri polimeraz zincir reaksiyonu için temel olarak gereklidir?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


8.Soru

Doğal direncin oluşmasına yardımcı olan ve vücudu dışarıdan girecek bakterilere karşı koruyan dış (birincil) ve iç (ikincil) savunma sistemleri mevcuttur.
Aşağıdakilerden hangisi iç savunma sistemleri arasındadır?


Epitel

Mukus

Lizozim

Kriptin

Makrofaj


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  asidofilik bakteriler grubuna girmektedir?


Lactobacillus spp.

Mycoplasma spp.

Vibrio spp.

Mycobacterium spp.

Staphylococcus spp.


10.Soru

Üreme döngüüsnde bakterilerin metabolizmalarının arttığı bölünerek çoğalmanın henüz başlamadığı döngü aşağıdakilerden hangisidir?


Latent dönem

Üreme dönemi

Log fazı

Durma dönemi

Ölme dönemi


11.Soru

Mikroskop altında incelendiğinde üzüm salkımı şeklinde çok sayıda yuvarlak morfolojili bakterinin biraraya geldiği görüntü aşağıdakilerden hangiisdir?


Streptokok

Sarsina

Basil

Spiral

Staphylokok


12.Soru

Aşağıdaki enzimlerden hangisi çift zincirli DNA zincirinin açılmasını sağlayan enzimdir?


DNA polimeraz

RNA primaz

Tek zinciri bağlama proteini

Helikaz

RNA polimeraz


13.Soru

İçerisindeki indikatör maddelerle bakteri üremesine bağlı olarak, meydana gelen biyokimyasal reaksiyonlarla bakterilerin ön identifikasyonunun gerçekleştirilebilmesine olanak sağlayan besiyeri aşağıdakilerden hangisidir?


Katı besiyeri

Temel besiyeri

Selektif besiyeri

Differensiyal besiyeri

Zenginleştirilmiş besiyeri


14.Soru

Lyme hastalığını oluşturan Borrelia burgdorferi vücuda hangi yolla girerek hastalık oluşturabilir?


Sindirim

Konjuktiva

Solunum

Deri

Genital


15.Soru

Bakteri sporları ve vegetatif formlarına karşı etkili olan dezenfektan aşağıdakilerden hangisidir?


Alkol

Fenol

Kresol

Anyonik deterjanlar

Etilen oksit


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıların sterilizasyonunda kullanılabilecek fiziksel yöntemlerden birisidir?


Kuru ısı

Işınlama

Filtrasyon

Pastörizasyon

Tindalizasyon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla biyokimyasal test içeren bir besiyeridir?


TSI agar

BSA agar

XLD agar

EMB agar

Kanlı agar


18.Soru

Bakterilerin yapılarında veya özelliklerinde normalin dışında oluşan değişimlere
yol açan DNA bozukluklarına ne ad verilmektedir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Mutasyon

Translasyon

Konjugasyon


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Koch postulatlarına sonradan eklenen bir kuraldır?


Hastalık etkeni hasta bireyden izole edilmeli

Hastalık etkeni saf kültür olarak elde edilmeli

Hastalık etkeninin virülens faktörleri araştırılmalı

Hastalık etkeni denekten tekrar izole edilebilmeli

Hastalık etkeni deney hayvanlarında da aynı hastalığı oluşturmalı


20.Soru

Patojenik mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle giderilmesi işlemine ne ad verilir?


Sterilizasyon

Dezenfeksiyon

Antisepsi

Biyogüvenlik

Pastörizasyon